Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Zoznam existujúcich podpisov

Pred podpisom platieb pripravených na podpis si môžete zobraziť zoznam existujúcich podpisov, a to prostredníctvom id transakcie z prehľadu príkazov.

Upozornenie:pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: acctbpay/ibxlistsign.xml
Parametre:
trans_id - id zadanej transakcie
Odpoveď:

<!ELEMENT sign-info (signs, id,order?)>

<!ELEMENT signs (sign-detail*)>

<!ELEMENT date (#PCDATA)> - dátum podpisu

<!ELEMENT name (#PCDATA)> - meno klienta podpisu

<!ELEMENT surname (#PCDATA)> - priezvisko klienta podpisu

<!ELEMENT da_date (#PCDATA)> - dátum dodatocnej autorizácie

<order (amount, maturity-date, trans-date, counter-prefix, counter-account, counter-bank, constant-symb, variable-symb, spec-symb, currency, type, status, note, sign, id, summ-id, process-type, repeat-day)>>

<!ATTLIST order item CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT account-prefix (#PCDATA)> - predčíslo vlastného úctu (v SLSP)

<!ELEMENT account-number (#PCDATA)> - číslo vlastného úctu (v SLSP)

<!ELEMENT bank-code (#PCDATA)> - kód vlastnej banky (SLSP)

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-name (#PCDATA)> - názov protiúčtu

<!ELEMENT maturity-date (#PCDATA)> - dátum operácie

<!ELEMENT trans-date (#PCDATA)> - dátum transakcie

<!ELEMENT note (#PCDATA)> - poznamka

<!ELEMENT variable-symbol (#PCDATA)> - variabilný symbol

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT description (#PCDATA)> - popis

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ príkazu, pozri číselník typy príkazov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT status (#PCDATA)> - stav príkazu, pozri číselník stavy príkazov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT sign (#PCDATA)> - príkaz podpisu, pozri číselník povolených operácií pre príkaz v prílohe č. 1).

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT summ-id (#PCDATA)> - id hromadného príkazu

<!ELEMENT process-type (#PCDATA)> - typ príkazu podla spracovania (pozri císelník typy príkazov podla spracovania v prílohe c. 1).

<!ELEMENT repeat-day (#PCDATA)> - pocet dní opakovania v prípade nedostatku prostriedkov