Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Výber účtu

V aplikácii Databanking je potrebné vybrať účet, s ktorým sa budú realizovať nasledujúce operácie. Tento krok je potrebné vykonať vždy pred aktívnymi alebo pasívnymi operáciami s účtom.

URL: accinfo/ibxaccinfo.xml
Parametre:
uid - identifikačné číslo účtu zistené z položky account-id prehľadu účtov.
utyp - typ účtu zistený z položky account-type prehľadu účtov.
ucis - číslo účtu zistené z položky account-number prehľadu účtov.
uprcis - predčíslo účtu zistené z položky account-prefix prehľadu účtov.
Odpoveď:

<!ELEMENT ok (#PCDATA)> - v prípade, že nenastal chybový stav