Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Certifikácia hromadnej platby pripravenej na podpis - odoslanie

Týmto krokom potvrdíte zoznam platieb na hromadné podpísanie a vyberiete certifikačný predmet. Aplikácia vygeneruje a vráti vstupné údaje pre kalkulátor elektronického osobného kľúča (EOK).

URL: payment/ibxmasspayconf.xml
Parametre:
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) alebo SMS kľúč (pa=7)
summ_id - id hromadného príkazu zadanej transakcie
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-masspayment-cnf (id, eok-info, signature-data)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie pre EOK alebo SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora alebo SMS kľúča (1-starý EOK, 2-nový EOK, 101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>