Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prehľad obratov

Táto funkcia umožňuje získať prehľad obratov na účte na základe rôznych podmienok filtrovania. Ako odpoveď sa zašlú všetky obraty. V niektorých prípadoch je spätná odozva dlhšia, pretože sa prenáša väčšie množstvo údajov. Parameter "no_s_how_much" musí mať v tomto prípade hodnotu "showall".

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: accto/ibxtofilter.xml
Parametre:
no_f_no_do - dátum do
no_f_no_od - dátum od, musí byť uvedený aspoň jeden
no_s_how_much - všetky záznamy - showall, stránkovať po 10 - show10 alebo prázdny parameter
no_f_predcislo - predčíslo protiúčtu
no_f_cislo - číslo protiúčtu
no_f_banka - kód banky protiúčtu
no_f_vs - variabilný symbol
no_f_ks - konštantný symbol
no_f_ss - špecifický symbol
no_f_amount1 - čiastka 1
no_f_amount2 - čiastka 2
no_s_type - typ obratu ("typecredit", "typedebet" alebo prázdne = všetko) v prípade nastavenia parametrov no_c_kreditne resp. no_c_debetne sa hodnota tohto parametra ignoruje!
no_c_poplatky - zobraz poplatky (1, 0 = nezobraz popl. )
dir - prázdny parameter
no_s_amounts - operácia s čiastkami (hodnoty: amntrange - od čiastka1 do čiastka2, amntgt - väčší ako čiastka1, amntlt - menší ako čiastka1, amntgteq - väčší alebo rovný ako čiastka1, amntlteq - menší alebo rovný ako čiastka1, amnteq - rovný čiastka1, amntne - nerovný čiastka1, amntnone - žiadna operácia)
no_c_karty - zobraz karty (1, 0 = nezobraz karty)
no_c_ebprik - zobraz príkazy z EB (1, 0 = nezobraz prik. Z EB)
no_c_ostatne - zobraz ostatné (1, 0 = nezobraz ostatné)
no_c_kreditne - zobraz kredity (1, 0 = nezobraz kredity)
no_c_debetne - zobraz debety (1, 0 = nezobraz debety)
no_c_zps - zobraz ZPS (1span lang=SK>, 0
no_c_tps - zobraz TPS (1, 0 = nezobraz TPS)
no_c_prior - zobraz zrýchlený príkaz (1, 0 = nezobraz zrýchlený príkaz)
currency - zodpovedá výberu z combo boxu s názvom mena (pozri číselník mien v prílohe č. 1). Môže byť aj "all"
no_c_vypis - císlo bankového výpisu, kde sa obrat nachádza
Odpoveď:

<!ELEMENT turnovers (turnover*)>

<!ELEMENT turnover (amount, maturity-date, trans-date, counter-prefix, counter-account, counter-bank, counter-name, constant-symb, variable-symb, spec-symb, description, note, type, storno, rate, balance, currency, statement, message1, message2)> - detail obratu

<!ATTLIST turnover transid CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT maturity-date (#PCDATA)> - dátum operácie

<!ELEMENT trans-date (#PCDATA)> - dátum transakcie

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-name (#PCDATA)> - názov protiúčtu

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT variable-symb (#PCDATA)> - variabilný symbol

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT note (#PCDATA)> - poznamka

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ obratu pozri číselník typy obratov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT storno (#PCDATA)> - či je storno

<!ELEMENT rate (#PCDATA)> - kurz

<!ELEMENT balance (#PCDATA)> - zostatok

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT statement (#PCDATA)> - číslo výpisu

<!ELEMENT message1 (#PCDATA)> - message 1

<!ELEMENT message2 (#PCDATA> - message 2