Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
8. Realizácia platby SEPA - zadanie

Platba SEPA sa realizuje v 2 krokoch. Najskôr sa odošle požiadavka s údajmi o platbe (IBAN, BIC – SWIFT kód, ...) a typom požadovaného certifikacného predmetu (pre IB XML povinne EOK alebo SMS klúc). Z odpovede aplikácia klienta zistí id zadanej transakcie (xpath=/result/reply-payment/id) a toto sa musí následne použije v druhom kroku – pri certifikácii platby. Aplikácia tiež vygeneruje a vráti vstupné údaje pre potvrdenie transakcie.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonat výber úctu.
URL: payment/ibxpayconf_V2.xml
Parametre:
pu_predcislo - predcíslo úctu, nepovinné pole (numerické znaky, platné predcíslo úctu)
pu_cislo - císlo úctu, povinné pole (numerické znaky, platné císlo úctu)
pu_kbanky - kód banky, povinné pole (štvormiestne císlo banky)
pu_iban - IBAN protiúctu
pu_bic - BIC - SWIFT kód (Banka príjemcu)
pu_name - názov príjemcu
pu_reference_payer - referencia platitela, nepovinné pole
contact_person - meno a priezvisko
contact_person_phone - telefónne císlo
ks - konštantný symbol, nepovinné pole (numerické znaky dlžky min="1"
max="4")
vs - variabilný symbol, nepovinné pole (numerické znaky dlžky min="1"
max="10")
ss - špecifický symbol, nepovinné pole (numerické znaky dlžky min="1"
max="10")
suma - suma, povinné pole, minimálna hodnota: 0.01
mena - mena, zodpovedá výberu z combo boxu s názvom mena (pozri číselník mien v prílohe č. 1), povinné textové pole dlžky 3)
poznamka 1 - poznámka 1, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka 2 - poznámka 2, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka 3 - poznámka 3, nepovinné textové pole min="1" max="35"
poznamka 4 - poznámka 4, nepovinné textové pole min="1" max="35"
typu - typ úhrady (0 - Aktuálny, 2 - Budúci), povinné pole
datum_valuty - dátum valuty, povinné pole dopredný dátum dd.MM.yyyy, max. 30 dní
sprava_pre_banku - prázdny parameter
pay_back - nepoužíva sa, prázdny parameter
zrpr - zrýchlená platba (0,1), povinné pole
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1) , SMS kľúč (pa=7) alebo (pa=9) pre prípravu na podpis, povinné pole
Odpoveď:

Pri pa=1

<!ELEMENT reply-payment (eok-info, id, signature-data)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie pre EOK alebo SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora alebo SMS kľúča (1-starý EOK, 2-nový EOK, 101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ a verzia bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>

alebo pri pa=9

<!ELEMENT reply-payment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie