Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Realizácia zahraničnej platby - zadanie

Zahraničná platba sa realizuje v 2 krokoch. Najskôr sa odošle požiadavka s údajmi o platbe a typom požadovaného certifikačného predmetu (pre IB XML povinne EOK alebo SMS kľúč). Z odpovede aplikácia klienta zistí id zadanej transakcie (xpath=/result/reply-fpayment/id) a toto sa následne použije v druhom kroku – pri certifikácii platby. Aplikácia tiež vygeneruje údaje o zvolenom bezpečnostnom predmete a vráti vstupné údaje pre kalkulátor EOK.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: paymentforeign/ibxpayconf.xml
Parametre:
zps_menoprijemcu - meno príjemcu
zps_ucetprijemcu - číslo účtu príjemcu
zps_adrprijulica - ulica príjemcu
zps_adreprijmesto - mesto príjemcu
zps_adrprijstat - zodpovedá výberu z combo boxu s názvom štát príjemcu (pozri číselník štátov v prílohe č. 1).
zps_bankprijmeno - názov banky príjemcu
zps_bankprijadrulica - ulica banky príjemcu
zps_bankprijadrmesto - mesto banky príjemcu
zps_bankprijadrstat - zodpovedá výberu z combo boxu s názvom štát banky príjemcu (pozri číselník štátov v prílohe č. 1).
zps_specifikplatby1 - špecifikácia platby 1. riadok
zps_specifikplatby2 - špecifikácia platby 2. riadok
zps_specifikplatby3 - špecifikácia platby 3. riadok
zps_specifikplatby4 - špecifikácia platby 4. riadok
zps_konfirmacia - konfirmácia (1-áno, 0-nie)
zps_konfirmaciafax - zadáva sa ak je konfirmácia (1), inak prázdne
zps_oznamybanke1 - oznamy banke 1. riadok
zps_oznamybanke2 - oznamy banke 2. riadok
zps_oznamybanke3 - oznamy banke 3. riadok
zps_mena zodpovedá výberu z combo boxu s názvom mena (pozri číselník mien v prílohe č. 1)
zps_suma - suma
zps_datumsplatnosti - dátum splatnosti
zps_individualpodm - individuálne podmienky (0,1)
zps_bic - bic kód
zps_cc - cc kód
zps_platobnytitul - zodpovedá výberu z combo boxu s názvom platobný titul (pozri číselník v prílohe č. 1)
zps_sposobrealizacie - spôsob realizácie (1 - SWIFT, 2 - šekom na adresu , 3 - šekom osobne)
zps_poplatkyznasa - poplatky znáša (1 - BEN, 2 - SHA, 3 -OUR)
zps_kontaktnaosoba - kontaktná osoba
zps_kontaktnaosobatelcislo - telefónne číslo kont. osoby
zps_zrychlenaplatba - zrýchlená platba(0,.1)
pa - certifikačný predmet, musí byť EOK (pa=1), alebo (pa=9) pre prípravu na podpis


Povinné polia podla spôsobu realizácie (zps_sposobrealizacie):

Ak je to SWIFT (zps_sposobrealizacie == "1") {
Povinné: zps_ucetprijemcu
všetky z zps_bankprij* (zps_bankprijmeno, zps_bankprijadrulica, zps_bankprijadrmesto, zps_bankprijadrstat) alebo zps_bic

Nepovinné: zps_adrprijulica
zps_adrprijmesto
zps_adrprijstat

} inác (ked to neni SWIFT (zps_sposobrealizacie != "1" ) {
Povinné: zps_adrprijulica
zps_adrprijmesto
zps_adrprijstat

Nepovinné: zps_ucetprijemcu
zps_bankprijmeno
zps_bankprijadrulica
zps_bankprijadrmesto
zps_bankprijadrstat
}
Odpoveď:

<!ELEMENT reply-fpayment (id, eok-info, signature-data, fpayment-info)>

<!ELEMENT id (#PCDATA)> - id transakcie

<!ELEMENT eok-info (from-account,to-account, spec-symb, amount, operation-code, login-name, serial-number, eok-type)> - údaje transakcie

<!ELEMENT from-account (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT to-account (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT operation-code (#PCDATA)> - kód operácie pre EOK alebo SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT login-name (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT serial-number (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT eok-type (#PCDATA)> - typ EOK kalkulátora alebo SMS kľúča (1-starý EOK, 2-nový EOK, 101-SMS kľúč)

<!ELEMENT signature-data (type,slot1, slot2, slot3, slot4, slot5, ident1, ident2, ident3, ident4, ident5)> - údaje pre potvrdenie transakcie

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT slot1 (#PCDATA)> - z účtu

<!ELEMENT slot2 (#PCDATA)> - na účet

<!ELEMENT slot3 (#PCDATA)> - špecifický symbol pre starý EOK alebo kód banky pre nový EOK a SMS kľúč

<!ELEMENT slot4 (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT slot5 (#PCDATA)> - kód operácie

<!ELEMENT ident1 (#PCDATA)> - login kód vlastníka účtu

<!ELEMENT ident2 (#PCDATA)> - typ bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident3 (#PCDATA)> - sériové číslo bezpečnostného predmetu

<!ELEMENT ident4 (#PCDATA)> - SMS kľúč ID pre SMS kľúč

<!ELEMENT ident5 (#PCDATA)>

<!ELEMENT fpayment-info (indrate, trnpriority, confirmfaxflag, confirmfax, amount, matur_date, acctidben, biccode, cccode, currency, trnlabel, trntype, contactperson, contactpersontel, beneficiary-name, beneficiary-street, beneficiary-town, beneficiary-country, bankben-name, bankben-street, bankben-town, bankben-country, trnpurpose1, trnpurpose2, trnpurpose3, trnpurpose4, addinfos1, addinfos2, addinfos3)> - údaje zps platby

alebo pri pa=9

<!ELEMENT reply-fpayment-conf (payment-result, text)>

<!ELEMENT payment-result (#PCDATA)> - kód vysledku operácie

<!ELEMENT text (#PCDATA)> - textový popis výsledku operácie