Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prehľad obratov SEPA

Táto funkcia umožňuje získať prehľad obratov na účte na základe rôznych filtracných podmienok vrátane SEPA polí (IBAN, BIC, Referencia platitela). Ako odpoved sa zašlú všetky obraty. Toto môže byt v niektorých prípadoch pomerne velké množstvo záznamov a môže trvat pomerne dlho, kým sa prenesú. Parameter „no_s_how_much“ musí mat v tomto prípade hodnotu „showall“.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: accto/ibxtofilter_V2.xml
Parametre:
no_f_no_do - dátum do
no_f_no_od - dátum od, musí byť uvedený aspoň jeden
no_s_how_much - všetky záznamy - showall, stránkovať po 10 - show10 alebo prázdny parameter
no_f_predcislo - predčíslo protiúčtu
no_f_cislo - číslo protiúčtu
no_f_banka - kód banky protiúčtu
no_f_iban - IBAN
no_f_bic - BIC kód
no_f_vs - variabilný symbol
no_f_ks - konštantný symbol
no_f_ss - špecifický symbol
no_f_ref_pay - referencia platitela
no_f_amount1 - čiastka 1
no_f_amount2 - čiastka 2
no_s_type - typ obratu ("typecredit", "typedebet" alebo prázdne = všetko) v prípade nastavenia parametrov no_c_kreditne resp. no_c_debetne sa hodnota tohto parametra ignoruje!
no_c_poplatky - zobraz poplatky (1, 0 = nezobraz popl. )
dir - prázdny parameter
no_s_amounts - operácia s čiastkami (hodnoty: amntrange - od čiastka1 do čiastka2, amntgt - väčší ako čiastka1, amntlt - menší ako čiastka1, amntgteq - väčší alebo rovný ako čiastka1, amntlteq - menší alebo rovný ako čiastka1, amnteq - rovný čiastka1, amntne - nerovný čiastka1, amntnone - žiadna operácia)
no_c_karty - zobraz karty (1, 0 = nezobraz karty)
no_c_ebprik - zobraz príkazy z EB (1, 0 = nezobraz prik. Z EB)
no_c_ostatne - zobraz ostatné (1, 0 = nezobraz ostatné)
no_c_kreditne - zobraz kredity (1, 0 = nezobraz kredity)
no_c_debetne - zobraz debety (1, 0 = nezobraz debety)
no_c_zps - zobraz ZPS (1, 0 = nezobraz ZPS)
no_c_tps - zobraz TPS (1, 0 = nezobraz TPS)
no_c_prior - zobraz zrýchlený príkaz (1, 0 = nezobraz zrýchlený príkaz)
currency - zodpovedá výberu z combo boxu s názvom mena (pozri číselník mien v prílohe č. 1). Môže byť aj "all"
no_c_vypis - císlo bankového výpisu, kde sa obrat nachádza
Odpoveď:

<!ELEMENT ref-account (account-prefix, account-number, bank-code)>

<!ELEMENT turnovers (turnover*)>

<!ELEMENT turnover (account-prefix, account-number, bank-code, amount, maturity-date, trans-date, counter-prefix, counter-account, counter-bank, counter-name, constant-symb, variable-symb, spec-symb, description, note, type, storno, rate, balance, currency, statement, message1, message2)> - detail obratu

<!ATTLIST turnover transid CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT account-prefix (#PCDATA)> - predčíslo vlastného úctu (v SLSP)

<!ELEMENT account-number (#PCDATA)> - číslo vlastného úctu (v SLSP)

<!ELEMENT bank-code (#PCDATA)> - kód vlastnej banky (SLSP)

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT maturity-date (#PCDATA)> - dátum operácie

<!ELEMENT trans-date (#PCDATA)> - dátum transakcie

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-name (#PCDATA)> - názov protiúčtu

<!ELEMENT counter-iban (#PCDATA)> - IBAN protiúčtu

<!ELEMENT counter-bic (#PCDATA)> - BIC - SWIFT kód (Banka príjemcu)

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT variable-symb (#PCDATA)> - variabilný symbol

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT reference-payer (#PCDATA)> - referencia platitela

<!ELEMENT note (#PCDATA)> - poznamka

<!ELEMENT type (#PCDATA)> - typ obratu pozri číselník typy obratov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT storno (#PCDATA)> - či je storno

<!ELEMENT rate (#PCDATA)> - kurz

<!ELEMENT balance (#PCDATA)> - zostatok

<!ELEMENT currency (#PCDATA)> - mena

<!ELEMENT statement (#PCDATA)> - číslo výpisu

<!ELEMENT message1 (#PCDATA)> - message 1

<!ELEMENT message2 (#PCDATA> - message 2