Informácie pre klientov   Popis zmien rozhrania   Kontakt
Prehľad príkazov

Touto funkciou je možné získať prehľad príkazov zadaných prostredníctvom elektronického bankovníctva nad týmto účtom. Podobne, ako v prípade prehľadu obratov, je možné použiť viacero rôznych možností filtrovania.

Upozornenie: pred touto operáciou je potrebné vykonať výber účtu.
URL: acctbpay/ibxtbpfilter.xml
Parametre:
tbp_f_od - dátum od
tbp_f_do - dátum do, musí byť uvedený aspoň jeden
tbp_s_how_much - všetky záznamy - showall, stránkovať po 10 - show10 alebo prázdny parameter
tbp_f_predcislo - predčíslo účtu
tbp_f_cislo - číslo účtu
tbp_f_banka - kód banky
tbp_f_vs - variabilný symbol
tbp_f_ks - konštantný symbol
tbp_f_ss - špecifický symbol
tbp_f_amount1 - čiastka 1
tbp_f_amount2 - čiastka 2
tbp_s_amounts - spôsob filtrovania čiastky (hodnoty: amntrange - od čiastka1 do čiastka2, amntgt - väčší ako čiastka1, amntlt - menší ako čiastka1, amntgteq - väčší alebo rovný ako čiastka1, amntlteq - menší alebo rovný ako čiastka1, amnteq - rovný čiastka1, amntne - nerovný čiastka1)
tbp_s_type - zodpovedá výberu z list boxu s názvom typy príkazov, pre každú vybranú hodnotu pridáme ďalší parameter s tým istým názvom (pozri číselník typov príkazov v prílohe č. 1).
dir - prázdny parameter
currency - mena
tbp_s_status - zodpovedá výberu z list boxu s názvom stavy príkazov, pre každú vybranú hodnotu pridáme ďalší parameter s tým istým názvom (pozri číselník stavy príkazov v prílohe č. 1).
view_type - v položkách(0) alebo v dávke(1)
sum_sign_id - id dávky, zobraz položky danej dávky
tbp_trans_id - id transakcie, zobraz transakciu so zadaným id
Odpoveď:

<!ELEMENT ref-account (account-prefix, account-number, bank-code)>

<!ELEMENT orders (order*)>

<!ELEMENT order (amount, maturity-date, trans-date, counter-prefix, counter-account, counter-bank, constant-symb, variable-symb, spec-symb, currency, type, status, note, sign, id, summ-id, process-type, repeat-day)>

<!ELEMENT order item CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT account-prefix (#PCDATA)> - predčíslo vlastného účtu (v SLSP)

<!ELEMENT account-number (#PCDATA)> - číslo vlastného účtu (v SLSP)

<!ELEMENT bank-code (#PCDATA)> - kód vlastnej banky (SLSP)

<!ELEMENT amount (#PCDATA)> - suma

<!ELEMENT counter-prefix (#PCDATA)> - predčíslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-account (#PCDATA)> - číslo protiúčtu

<!ELEMENT counter-bank (#PCDATA)> - kód banky

<!ELEMENT counter-name (#PCDATA)> - názov protiúčtu

<!ELEMENT maturity-date (#PCDATA)> - dátum operácie

<!ELEMENT trans-date (#PCDATA)> - dátum transakcie

<!ELEMENT note (#PCDATA)> - poznamka

<!ELEMENT variable-symbol (#PCDATA)> - variabilný symbol

<!ELEMENT spec-symb (#PCDATA)> - špecifický symbol

<!ELEMENT constant-symb (#PCDATA)> - konštantný symbol

<!ELEMENT description (#PCDATA)> - popis

<!ELEMENT type (#PCDATA) > - typ príkazu pozri číselník typy príkazov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT status (#PCDATA)> - stav príkazu pozri číselník stavy príkazov v prílohe č. 1).

<!ELEMENT sign (#PCDATA)> - príkaz podpisu

<!ELEMENT id (#PCDATA) > - id transakcie

<!ELEMENT summ-id (#PCDATA)> - id hromadného príkazu

<!ELEMENT process-type (#PCDATA) > - typ príkazu podľa spracovania (pozri číselník typy príkazov podľa spracovania v prílohe č. 1).

<!ELEMENT repeat-day (#PCDATA) > - počet dní opakovania v prípade nedostatku prostriedkov