SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy:

  • v EUR aj cudzej mene
  • aj ako dotačný účet
  • pred vznikom spoločnosti
  • pre účely sociálneho a rezervného fondu
  • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií

Výhody účtov SPORObusiness

Na výber účet v rôznych menách:

  • v domácej mene EUR,
  • v cudzej mene (USD, CZK, GBP, HUF, PLN).

Na účely poukazovania dotácií (zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EU, z Pôdohospodárskej platobnej agentúry).

Môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti – na zloženie základného vkladu (obchodná spoločnosť, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, družstvo).

Na poukazovanie prostriedkov do sociálneho alebo rezervného fondu môžete zriadiť SPORObusiness fondy – vedenie účtu máte bez poplatku.

Pre prostriedky, ktoré ste ako notár prijali do úschovy v rámci svojej činnosti alebo ako exekútor získal v prospech oprávnenej osoby, môžete využívať SPORObusiness úschovy. Vybrané transakcie, výpisy a vedenie účtu je bez poplatku.

Na zriadenie účtu potrebujete:

  • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
  • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty

PDF (1 MB) 29.3.2019