Faktoring


Moderná správa pohľadávok. Dodávate s odloženou splatnosťou?
Potrebujete financie, ale nechcete si vziať úver?

  • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou od 14 do 180 dní
  • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Faktoring


Moderná správa pohľadávok. Dodávate s odloženou splatnosťou? Potrebujete financie, ale nechcete si vziať úver?

  • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou od 14 do 180 dní
  • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Výhody faktoringu

  • prefinancovanie pohľadávok (faktúr) voči schváleným odberateľom,
  • získanie peňažných prostriedkov pred lehotou splatnosti faktúr,
  • prevzatie rizika platobnej neschopnosti, alebo platobnej nevôle odberateľov bankou,
  • zabezpečenie správy pohľadávok, ich inkasovanie a vymáhanie bankou,
  • prostredníctvom e-faktoringu získate on-line prístup k informáciám o schválených limitoch, postúpených pohľadávkach, o ich úhrade a nákladoch na financovanie.

Typy faktoringu

Bezregresný (bez spätného postihu):

V prípade neuhradenia pohľadávky odberateľom, banka preberá riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa vo vopred dohodnutom rozsahu.

Regresný (so spätným postihom):

V prípade neuhradenia pohľadávky odberateľom, za jej zaplatenie ručí dodávateľ.