Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Budúcnosť našej krajiny máme vo svojich rukách


„Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska prostredníctvom podpory zmysluplných projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania, udržateľnosti, dostupného bývania, fyzického a psychického zdravia a rozvoja občianskej spoločnosti.”

„Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska prostredníctvom podpory zmysluplných projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania, udržateľnosti, dostupného bývania, fyzického a psychického zdravia a rozvoja občianskej spoločnosti.”

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Vzdelávanie

 • 200 000 žiakov FinQ

Udržateľnosť
 

 • 200 000 absolventov Zelenej školy
 • 300 000 nových stromov

 

Dostupné bývanie

 • Dostupné bývanie v každom kraji

Zdravý životný štýl

 • K-čko v každom krajskom meste
 • 25 % viac detí v Detskej Tour Petra Sagana

Rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie

 • Nárast vnímania významu občianskej spoločnosti a demokracie

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie
a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Nadáciu Slovenskej sporiteľne založila Slovenská sporiteľňa v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporujeme vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru.

Rovnako ako nášmu zakladateľovi Slovenskej sporiteľni, tak aj nám záleží na vytváraní lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Nadácia Slovenskej sporiteľne je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a riadi sa etickým kódexom.

Skupiny, ku ktorým smerujeme naše aktivity

 • Rodina – deti do 16 rokov, rodičia, učitelia.
 • Mladí – vysokoškolskí študenti, mladí pracujúci od 16 do 34 rokov.
 • Sociálne znevýhodnení – ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, deti z Centier pre deti a rodiny.
 • Mienkotvorná verejnosť – tretí sektor, neziskové organizácie.
 • Zamestnanci – banky a jej dcérskych a sesterských spoločností.

Ekoparky, lesná lekáreň či klimatická záhrada na streche - nadácia prispeje na 19 zelených projektov 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vďaka grantu Pre budúcnosť 2024 vyhradila 250 tisíc eur na podporu zelených riešení v slovenských mestách a obciach. Z obrovského zoznamu uchádzačov napokon uspelo 19 najlepších, ktorí na realizáciu svojho zámeru získali finančný príspevok 10 až 15 tisíc eur. 

Grantový program Pre budúcnosť: Až štvrť milióna eur na zelené projekty miest, obcí a neziskoviek

Grantový program Pre budúcnosť aj tento rok poskytne finančnú pomoc zeleným riešeniam na Slovensku. Nadácia prerozdelí 250 000 eur medzi najlepšie projekty miest, obcí a  neziskových organizácií. Ide o najväčší grant z firemných nadácií na Slovensku.

Nové správy z nadácie