Nadácia Slovenskej sporiteľne


Nadácia Slovenskej sporiteľne


„Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska prostredníctvom podpory zmysluplných projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania, udržateľnosti, dostupného bývania, fyzického a psychického zdravia a rozvoja občianskej spoločnosti.”

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Vzdelávanie

 

200 000
žiakov
FinQ

Udržateľnosť

 

200 000 absolventov
Zelenej školy

300 000 nových
stromov

Dostupné
bývanie
 

dostupné
bývanie
v každom
kraji

Zdravý
životný
štýl

K-čko v každom
krajskom meste

25 % viac detí 
v Detskej Tour
Petra Sagana

Rozvoj občianskej
spoločnosti 
a demokracie

Nárast
vnímania
významu
občianskej spoločnosti
a demokracie

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie
a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Nadáciu Slovenskej sporiteľne založila Slovenská sporiteľňa v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporujeme vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru.

Rovnako ako nášmu zakladateľovi Slovenskej sporiteľni, tak aj nám záleží na vytváraní lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Nadácia Slovenskej sporiteľne je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a riadi sa etickým kódexom.

Skupiny, ku ktorým smerujeme naše aktivity

  • Rodina – deti do 16 rokov, rodičia, učitelia.
  • Mladí – vysokoškolskí študenti, mladí pracujúci od 16 do 34 rokov.
  • Sociálne znevýhodnení – ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, deti z Centier pre deti a rodiny.
  • Mienkotvorná verejnosť – tretí sektor, neziskové organizácie.
  • Zamestnanci – banky a jej dcérskych a sesterských spoločností.

Pomôžme deťom so šťastným návratom do školy
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne daruje 100 000 eur na nákup školských potrieb pre 1 000 detí zo sociálne znevýhodnených rodín, pre ktoré je vybaviť prváčika obrovský výdavok. Prispieť môžete aj vy.

Výzva pre školy na prihlásenie sa do programu FinQ pre školský rok 2022/2023

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje výzvu pre školy, ktoré majú záujem zapojiť sa od školského roka 2022/2023 do programu FinQ. Termín uzatvorenia výzvy je 31. 5. 2021.

Nové správy z nadácie