Dlhopisy SLSP FIX4 2024

Základná charakteristika emisie:

 • Verejná ponuka: od 14.11.2018 do 29.11.2018 do 12,00 hod.,
 • Celkový objem: do 5 000 000 EUR,
 • Ponuka je určená: fyzickým a právnickým osobám,
 • Výška objednávky: minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená,
 • Dátum emisie: 29. novembra 2018,
 • Dátum splatnosti: 29. novembra 2024,
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
 • Emisný kurz: 100,00 %,
 • Výnos: 0,75 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 29.11. príslušného kalendárneho roka,
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,
 • ISIN: SK4120014754.

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. a na odbore Treasury Emitenta počínajúc 14.11.2018 a končiac 29.11.2018, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou dlhopisov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila NBS Základný prospekt zo 14. novembra 2017 (ZP) a Dodatok č. 1 k ZP z 22. mája 2018. ZP, Dodatok č. 1, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať ZP, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v ZP.