Cenné papiere

Aktuálna ponuka Cenných papierov

Výhodné investovanie na papieri

  • emisný kurz: 100,00 % z menovitej hodnoty
  • výnos: 0,60 % p. a.
  • doba viazanosti: 5 rokov
  • investícia od: 1 000 eur

Akcie

Ako vlastník akcie máte podiel na základnom imaní spoločnosti a právo podieľať sa na jej riadení, likvidačnom zostatku a zisku.

Dlhopisy

Dlhopis je cenný papier, ktorý vás oprávňuje požadovať splatenie dlžnej čiastky a vyplatenie výnosov z neho

Emisie EGB

Prostredníctvom našej banky si viete zakúpiť aj vybrané emise cenných papierov vydávané našou materskou spoločnosťou Erste Group Bank.

Hypotekárne záložné listy

Banky poskytujúce hypotéky vydávajú Dlhový cenný papier obchodovateľný na kapitálovom trhu označený ako Hypotekárny záložný list.

Investičné certifikáty

Investičné certifikáty prinášajú zaujímavý úrokový výnos spojený s rizikom, že v nepriaznivej situácii o časť financií prídete.