Investičné sporenie

Pozerajte sa na budúcnosť vašich peňazí s odvahou.
Investujte už od 20 € mesačne

Investičné sporenie

Pozerajte sa na budúcnosť
vašich peňazí s odvahou.
Investujte už
od 20 € mesačne

Jednoduché a prehľadné online investovanie 

Radi vám poradíme v pobočke, ale zvládnete to aj s Georgeom. V aplikácii sme zlepšili prehľadnosť a vyhľadávanie investičných produktov. Navyše, dáta o cenných papieroch sa zobrazujú v takmer reálnom čase, s 15-minútovým oneskorením. Na výber máte podielové aj ETF fondy, dlhopisy či akcie.

Už od 20 € mesačne a bez vstupných poplatkov

Sumu pravidelného investovania si môžete vždy bezplatne znížiť, zvýšiť alebo vkladať mimoriadne cez Georgea.

Aj takto s nami môžete investovať

LEN
ZAČÍNAM

Chcem investovať do nehnuteľností a uspokojím sa aj s menším výnosom.  
 


ERSTE Realitná Renta
 

 • Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Doterajšie zhodnotenie:
  1,25 % p. a.

ZLATÁ
STREDNÁ CESTA

Neprekáža mi riziko
miernych poklesov,
ale zároveň
chcem získať vyšší výnos.


Aktívne portfólio
 

 • Odporúčaný investičný horizont: 4 roky a viac
 • Doterajšie zhodnotenie:
  1,67 % p. a.

ZAUJÍMAJÚ MA MEGATRENDY

Nebojím sa dočasných
poklesov a chcem mať
možnosť
získať vyšší výnos.


Fond budúcnosti
 

 • odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • doterajšie zhodnotenie:
  3,04 % p. a.

MÁM
ODVAHU

Nebojím sa ani vyšších dočasných poklesov a chcem mať možnosť získať výrazne vyšší výnos.

Fond maximalizovaných výnosov

 • Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Doterajšie zhodnotenie:
  5,12 % p. a.

Vyberte si fond presne pre vás

Investujte online s Georgeom alebo si dohodnite stretnutie v pobočke

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie v najbližšej pobočke

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielové fondy EAM spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni, číslo zápisu: 102018b, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu ponecháte. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Pri výpočte budúcej výkonnosti boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.