Aký je poplatok za mimoriadnu splátku?

Poplatky za mimoriadnu splátku pri úvere na bývanie sú nasledovné:

  • pri úveroch s fixnou sadzbou nasledujúci deň po uplynutí Doby fixácie: 0 eur
  • pri úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí Doby fixácie: v zmysle sadzobníka poplatkov.

Raz za kalendárny rok Banka nebude od Dlžníka požadovať Poplatok za predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky, ak o predčasné splatenie Dlžník požiada; mimoriadna splátka môže byť najviac vo výške 20 % Istiny Úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia. Toto ustanovenie sa prvýkrát uplatní po uplynutí jedného roka od uzatvorenia Zmluvy. Právo Dlžníka požadovať predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky vo výške 20 % Istiny Úveru podľa zákona, tým nie je nijako dotknuté.