Štátne pokladničné poukážky – Treasury Bills

Investícia do istoty:

  • spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov
  • garancia štátom
  • riziko štátu

Popis štátnych pokladničných poukážok

  • ŠPP sú krátkodobé diskontné cenné papiere – do 1 roka,
  • slúžia na vykrývanie deficitu štátneho rozpočtu,
  • sú obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave,
  • emituje ich Ministerstvo financií SR,
  • vydávané sú pod svoju nominálnu hodnotu, ktorá vám bude vyplatená v čase splatnosti.

Pre získanie produktu potrebujete podpísanú Rámcovú zmluvu treasury.