Správa cenných papierov

Slovenská sporiteľňa vykonáva správu cenných papierov pre klientov od roku 1994. V roku 1999 bola táto služba rozšírená aj o vyrovnanie obchodov na zahraničných trhoch (Global Custody). V súvislosti so zmenami v evidencii cenných papierov (CP) na domácom trhu sa Slovenská sporiteľňa stala členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a rozšírila svoju ponuku správcovských služieb aj na slovenskom trhu (Local Custody).

SPRÁVA CENNÝCH PAPIEROV JE REALIZÁCIA VŠETKÝCH PRÁVNYCH ÚKONOV, KTORÉ SÚ POTREBNÉ NA VÝKON A ZACHOVANIE PRÁV SPOJENÝCH S CENNÝMI PAPIERMI.

V súlade s § 41 zákona 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách je správa CP poskytovaná na zmluvnom základe. Slovenská sporiteľňa zriadi klientovi účet majiteľa CP a bežný účet vo zvolenej mene.

Správcovské služby sú určené majiteľom cenných papierov, ktorí majú uzatvorenú Rámcovú zmluvu resp. Zmluvu o správe cenných papierov umožňujúcu poskytovanie správy v rozsahu popísanom nižšie – domácim inštitucionálnym klientom, akými sú komerčné a dôchodkové poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, korporátni klienti, mestá a obce, ako aj fyzickým osobám.

Slovenská sporiteľňa ako správca s odbornou starostlivosťou vykonáva na vysokej profesionálnej úrovni všetky potrebné činnosti tak, aby boli včas a náležite realizované práva a povinnosti majiteľa.

Realizácia prevodov cenných papierov prebieha na báze dodania/prijatia CP v stanovenom termíne podľa pokynu majiteľa. Potvrdenie prevodu je zasielané obvykle najneskôr nasledujúci obchodný deň.

Inkaso dividend, úrokov a istiny po predložení emitentom resp. výplatným agentom požadovanej dokumentácie a na účet určený majiteľom. Správca v súčinnosti s klientom a príp. zahraničným správcom CP zabezpečuje zdaňovanie kapitálových výnosov podľa platných predpisov a medzinárodných zmlúv.

Zastupovanie akcionárov na valných zhromaždeniach na základe splnomocnenia a inštrukcií majiteľa.

Uplatnenie predkupných a iných vlastníckych práv odvodených od CP vo vlastníctve majiteľa na základe jeho splnomocnenia a inštrukcií.

Vedenie portfólia CP majiteľa separovane od portfólií ostatných majiteľov a Slovenskej sporiteľne. Systémová aplikácia umožňuje prehľadnú evidenciu stavu a zmien portfólia vyplývajúcich z predajov/nákupov CP alebo korporátnych udalostí.

Reporting – zasielanie hlásení o zmenách, stave a hodnote portfólia a jednotlivých CP podľa požiadaviek majiteľa. Majiteľ dostáva bezplatne výpis z účtu cenných papierov k poslednému dňu mesiaca a na požiadanie ďalšie výpisy. Výpis obsahuje identifikáciu majiteľa a každého cenného papiera, jeho počet, aktuálny kurz, celkovú trhovú hodnotu a ďalšie údaje.

Informačný servis a komunikácia – majiteľ komunikuje priamo s určenými pracovníkmi ústredia Slovenskej sporiteľne, ktorí sú k dispozícii denne od 8:00 do 17:00 h. Operatívne dotazy majiteľa týkajúce sa napríklad cenných papierov v správe, účtu CP, podmienok vyrovnania obchodu, aktuálnych udalostí, emisných podmienok a pod. sú zodpovedané okamžite, prípadne bez zbytočného odkladu. Informácie, ktoré je nutné získať z externých zdrojov (zahraničný správca, informačné agentúry, emitenti), sú spracované a zaslané majiteľovi zvyčajne do dvoch pracovných dní. Ostatné dotazy, ktorých zodpovedanie si vyžaduje konzultácie s právnikmi, využitie špecifických informačných zdrojov alebo preklady do slovenčiny sú spracované v najkratšom možnom termíne.

Zabezpečenie a ochrana cenných papierov a informácií – interný aktívny aj pasívny prístup k účtu majiteľa sa obmedzuje na oprávnených pracovníkov Slovenskej sporiteľne. Striktne sa dodržiavajú zásady ochrany dôverných informácií na internej aj externej úrovni. Pri pracovných postupoch je v maximálne možnej miere aplikovaná zásada štyroch očí, pri spracovaní kľúčových operácií sa vyžaduje autorizácia/verifikácia. Pokyny zahraničným správcom sú prednostne zasielané SWIFTom. Interne schválené a auditované pracovné postupy znižujú na minimum riziko krádeže, zneužitia alebo iného neoprávneného nakladania s CP.

Odplata a poplatky

Poplatky za zúčtovanie a vyrovnanie na základe inštrukcie Klienta sú stanovené ako paušálne sadzby a sú diferencované podľa jednotlivých trhov. Podľa najnovších štandardov sú zúčtované ku dňu zúčtovania a vyrovnania vykonaného na základe Inštrukcie Klienta. Odplata za správu je kalkulovaná ako percentuálna sadzba z priemernej dennej hodnoty portfólia odvodenej od menovitej hodnoty dlhových cenných papierov a trhovej hodnoty majetkových cenných papierov. Odplata za správu je rovnako diferencovaná podľa jednotlivých trhov a fakturovaná, resp. inkasovaná na konci fakturačného obdobia dohodnutého v zmluve.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci ústredia Slovenskej sporiteľne, a. s., v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h:

Securities&Funds Administration – Custody

Andrea Ondrušková – ondruskova.andrea@slsp.sk, tel.: 02/48 62 54 81
Mariana Juhászová – juhaszova.mariana@slsp.sk, tel.: 02/48 62 54 79

Back-office cenných papierov

securities.settlement@slsp.sk, tel: 0904 514 357, 0904 514 169