Dokumentárne inkaso


Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov:

 • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
 • pre fyzické osoby podnikateľov, alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky alebo splnení iných inštrukcií
 • vhodný, keď nie je potrebné zabezpečenie platby dokumentárnym akreditívom
 • vhodný pre obchod s krajinami s usporiadanými politickými, hospodárskymi a právnymi pomermi

Dokumentárne inkaso


Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov:

 • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
 • pre fyzické osoby podnikateľov, alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky alebo splnení iných inštrukcií

Čo poskytuje Dokumentárne inkaso

 • platobný nástroj využívaný hlavne v zahraničnom obchode,
 • banka koná ako váš agent a stará sa o riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov,
 • kupujúcemu vydá dokumenty len po uhradení ich protihodnoty, alebo akceptovaní zmenky,
 • jednoduchý platobný nástroj z hľadiska nákladov, nenáročný na spracovanie,
 • priebeh inkasa je zabezpečený v súlade s medzinárodnou úpravou Jednotnými pravidlami pre dokumentárne inkasá.

Zabezpečuje predávajúcemu istotu, že ním predložené dokumenty budú vydané kupujúcemu až po splnení inkasných podmienok:

 • vydať dokumenty proti platbe,
 • vydať dokumenty proti akceptácii zmenky,
 • vydať dokumenty po splnení iných inkasných inštrukcií (napr. proti predloženiu bankovej záruky).

Dokumentárne inkaso rozdeľujeme na:

Odberateľské – ak ste odberateľ (importér), banka vám oznámi podmienky inkasa. Po ich splnení vám vydá dokumenty.

Dodávateľské – ak ste dodávateľ (exportér), banka na základe vášho písomného príkazu a inštrukcií zašle inkasnej banke (banke kupujúceho) dokumenty s inkasnými podmienkami.

Dokumenty budú vydané kupujúcemu len po splnení inkasných podmienok.

Vaše výhody na strane kupujúceho:

 • ak sú dokumenty uvoľnené k vašej dispozícii proti akceptácii zmenky, dostanete sa k tovaru skôr, než zaň zaplatíte,
 • inkaso je jednoduché a finančne nenáročné,
 • máte istotu, že nezaplatíte skôr, ako skontrolujete predložené dokumenty potvrdzujúce dodanie tovaru:
  • máte možnosť disponovať svojimi finančnými prostriedkami až do doby predloženia príkazu na úhradu inkasa.

Vaše výhody na strane predávajúceho:

 • ak je predmetom inkasa zmenka, zabezpečíme jej inkaso v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom a zabezpečíme jej protestovanie pre neplatenie alebo neakceptovanie,
 • ak sú predmetom inkasa dispozičné dokumenty (námorný konosament), kupujúcemu sú uvoľnené až po zaplatení alebo akceptácii zmenky,
 • v porovnaní s akreditívom je inkaso lacnejšie a jednoduchšie,
 • ak kupujúcemu dôverujete, môžete mu poskytnúť odloženú platbu a tým zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

3 kroky k založeniu

1

Navštíviť regionálne firemné centrum.

2

Predložiť Príkaz na otvorenie exportného dokumentárneho inkasa.

3

Predloženie dodávateľských dokumentov na inkaso.