Hypotekárne záložné listy FIX3 2025

V súvislosti so žiadosťou o prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL SLSP FIX3 2025, ISIN: SK4120012683, schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 z 23. novembra 2016 Základný prospekt zo 16. novembra 2016. Základný Prospekt a Konečné podmienky sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.