Hypotekárne záložné listy FIX1 2028

Základná charakteristika emisie:
 

  • Obdobie upisovania: 5. 6. 2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 5. 6. 2013,
  • Dátum splatnosti emisie: 5. 6. 2028,
  • Výnos: 3,00 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 5. 12. a 5. 6. bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000,00 EUR,
  • Emisný kurz: emisný kurz bol stanovený na 100,00 % Menovitej hodnoty,
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120009218 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou od 5. 6. 2013 od 8:00 hod. do 5. 6. 2013 do 12:00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2028“, ISIN: SK4120009218 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument zo 17. 5. 2013 a Opis cenných papierov zo 17. 5. 2013 Rozhodnutím č. ODT-5601/2013-1 z 28. 5. 2013; a (ii) Registračný dokument zo 7. 5. 2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15. 5. 2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom, Dlhopismi a Investičnými certifikátmi“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov. S investíciou do HZL je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.