Hypotekárne záložné listy FIX1 2025

Základná charakteristika emisie:
 

  • Obdobie upisovania: 17. januára 2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 17. januára 2013,
  • Dátum splatnosti emisie: 17. januára 2025,
  • Výnos: 3,10 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 17. júlu a k 17. januáru bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000,00 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty,
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120008947 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou dňa 17. januára 2013 od 8,00 hod. do 12,00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a.s. „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2025“, ISIN: SK4120008947 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (ďalej aj „NBS“) Registračný dokument zo 17. mája 2012 Rozhodnutím č. ODT-5353-1/2012 z 25. mája 2012, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 2. augusta 2012 schváleným Rozhodnutím č. ODT-8326-1/2012 zo 7. augusta 2012, Opisom cenných papierov z 18. októbra 2012 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-11073-1/2012 z 23. októbra 2012 a Opisom cenných papierov z 5. novembra 2012 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-11599-1/2012 zo 7. novembra 2012, Súhrnný dokument z 8. januára 2013,  a Opis cenných papierov z 8. januára 2013 schválené Rozhodnutím NBS č. ODT-345-1/2013 z 11. januára 2013, ktoré spolu tvoria Prospekt cenného papiera a sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Slovenskej sporiteľne, a. s., odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom, Dlhopismi a Investičnými certifikátmi“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov. S investíciou do HZL je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.