Sociálny Dlhopis SFSK 2031 I

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: Social Financing SK, s. r. o.
 • Verejná ponuka: od 30.6.2021 do 15.12.2021
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
 • Dátum emisie: 30.7.2021
 • Dátum splatnosti: 30.7.2031
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos – Dlhopisy budú úročené pevným úrokovým výnosom nasledovne:
  • počas prvých ôsmich (8) rokov od Dátumu emisie úrokovým výnosom vo výške 0,15 % p. a. (Výnosové obdobie od 30. júla 2021 do 30. júla 2029) a
  • počas deviateho (9) a desiateho roka (10) od Dátumu emisie úrokovým výnosom vo výške 1,40 % p. a. (Výnosové obdobie od 30. júla 2029 do 30. júla 2031).
 • Konvencia: Act/Act ISDA
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000019410

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., odboru Treasury a elektronickej služby internetbanking (George).

Slovenská sporiteľňa, a.s. potvrdzuje, že používa prospekt so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s TÝMTO DOKUMENToM spojené.

Informujte sa o investovaní do sociálnych dlhopisov Social Financing SK, s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt a Dodatok. Schválenie Prospektu a Dodatku nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt a Dodatok boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (www.sfsk.sk). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“ a Dodatok, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.