Poistenie osobných vecí a karty

Prísť o doklady či mobil nemusí bolieť.

  • Vybavíte online

Výhody poistenia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu majú veci, ktoré bežne nosíte so sebou? Krádež mobilu alebo tabletu či strata dokladov a kľúčov dokáže nielen znepríjemniť život, ale aj poriadne prevetrať peňaženku. S poistením osobných vecí a karty Slovenskej sporiteľne sa následkov takýchto situácií nemusíte báť. Pomôže vám:

  • pri strate alebo krádeži peňaženky, dokladov, kľúčov či okuliarov,
  • pri krádeži mobilu, tabletu či notebooku,
  • a navyše, platí na celom svete.

Čo poistenie obsahuje

Vyberte si variant, ktorý vám najviac vyhovuje:

Vyberte si variant poistenia

Základné informácie

V prípade, ak potrebujete viac informácii, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0850 111 888.

V prípade, ak potrebujete viac informácii, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0850 111 888.

Beriem na vedomie, že Poisťovateľ je oprávnený podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy. O ochrane mojich osobných údajov som bol informovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prostredníctvom Všeobecných poistných podmienok a dokumentu Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý sa nachádza na internetovej stránke poisťovateľa v časti Ochrana osobných údajov. 

Poistník, poistený ani oprávnená osoba sa nepodieľa na výnosoch poisťovateľa. V prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia poisťovateľ nevypláca žiadnu odkupnú hodnotu. 

* Prosím vyplňte

Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Druh poistenia

-

Ročné poistné

- €

Ďakujeme za váš záujem

V krátkej dobe vám na váš email zašleme zmluvy a pokyny k platbe. Poistenie začína o 00.00 hod dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia poistnej zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti je potrebné, aby ste ju nahlásili prostredníctvom tlačiva „Oznámenie poistnej udalosti – Poistenie osobných vecí a karty“. Vyplnené tlačivo s požadovanými dokladmi zašlete na adresu – Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť