Splátkový úver
pre začínajúcich
podnikateľov

Získajte chýbajúce financie na rozbeh alebo fungovanie
vášho podnikania aj v úplných začiatkoch

Splátkový úver
pre začínajúcich
podnikateľov

Získajte chýbajúce financie
pre vaše podnikanie
aj v úplných začiatkoch

Čo by ste ešte mali vedieť o tomto úvere

 • Individuálne posudzujeme každý podnikateľský nápad a úvery poskytujeme v rôznych objemoch podľa podnikateľského nápadu alebo biznis aktivity začínajúcich podnikateľov
 • Pre klientov Slovenskej sporiteľne aj neklientov našej banky
 • V čase posúdenia financovateľnosti vášho podnikateľského nápadu nie je nevyhnutne potrebné mať už zriadenú živnosť alebo založenú firmu
 • Pre schválenie úveru nie je vždy nevyhnutné zabezpečiť ho nehnuteľnosťou, v niektorých prípadoch postačí pristúpenie k záväzku fyzickej osoby alebo fyzických osôb zúčastňujúcich sa na podnikaní
 • Predčasné splatenie úveru a zmena zmluvných podmienok bez poplatku
 • Možnosť odkladu splátok istiny až o 6 mesiacov
 • Možnosť nastavenia zvýhodneného úroku -1,00 % p. a. z výšky úrokovej sadzby splátkového úveru na jeden rok pri bezproblémovom splnení všetkých zmluvných podmienok a splácaní všetkých pohľadávok voči banke po dobu posledných 12 mesiacov,
 • Čerpanie úveru na váš podnikateľský účet alebo na účet tretej strany, napríklad vášho dodávateľa alebo prenajímateľa
 • Možnosť požiadať o ďalšie financovanie na rozšírenie podnikania alebo na rozbeh ďalšej novej podnikateľskej aktivity

V rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sme pripravení aj poskytnúť aj spätnú väzbu na vaše podnikateľské aktivity a k tomu mnoho ďalších výhod, napríklad Podnikateľský účet na prvý rok podnikania zadarmo alebo terminál v mobile bezplatne na 12 mesiacov.

* Ročná úroková sadzba investičných úverov pre začínajúcich podnikateľov je v rozmedzí od 6,7 % do 14,0 % ročne a jej finálnu výšku určujeme individuálne na základe biznis plánu a životopisu žiadateľa. Nižšie sadzby poskytujeme na vybrané úvery zabezpečené nehnuteľnosťou alebo s ohľadom na účel úveru poskytované v rámci záručných programov podporovaných prostriedkami Európskej únie alebo prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Výsledná úroková sadzba je tiež  závislá od vývoja úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. V prípade, ak bude úver úročený premennou úrokovou sadzbou viazanou na referenčnú sadzbu, napríklad EURIBOR, z dôvodu mesačnej aktualizácie hodnoty referenčnej sadzby sa výška mesačnej platby úrokov mení – môže byť vyššia alebo nižšia v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Viac informácií vám poskytne náš špecialista alebo špecialistka po zaslaní biznis plánu.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • profesijný životopis (budúceho) podnikateľa a ostatných dôležitých osôb, bez ktorých vaše podnikanie nemôže fungovať
 • doklady totožnosti týchto osôb
 • podnikateľský zámer a finančnú kalkuláciu s optimálnym a najhorším scenárom vývoja tržieb a nákladov, ktorý môžete bezplatne prekonzultovať s našimi špecialistami a špecialistkami (vzor biznis plánu dostanete po vyplnení kontaktného formulára alebo si ho môžete stiahnuť)
 • daňové priznanie/účtovnú závierku za uplynulé obdobie, ak už podnikáte
 • prehľadný rozpočet, resp. rozpis výdavkov, ktoré ste už realizovali a ktoré ešte potrebujete zabezpečiť aj vďaka úveru, pričom vlastné zdroje by mali tvoriť aspoň 20 % z vašich doterajších úspor/peňazí vložených do podnikania
 • aktuálne výpisy zo spoločného registra bankových informáciíspoločného registra nebankových informácií, ktorými preukážete, že svoje finančné záväzky plníte načas a máte výbornú platobnú disciplínu (ak u nás máte úver alebo kreditnú kartu, tieto výpisy nemusíte predkladať)
 • nájomnú zmluvu, prípadne návrh nájomnej zmluvy alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, ak to vaše podnikanie vyžaduje
 • doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie  (napr. výpis z obchodného či živnostenského registra, doklad o zriadení SZČO) –  v čase posúdenia financovateľnosti vášho nápadu nemusíte mať už zriadenú živnosť alebo založenú firmu
 • iné relevantné podklady, ktoré si vyžiada banka (napr. cenník, cenové ponuky na veci, ktoré chcete zaplatiť z úveru, faktúry, zmluvy, realizované objednávky, referencie, fotodokumentáciu, povolenia, licencie, výpisy z iných účtov)

Súvisiace produkty