Čo treba spraviť, aby ste mohli začať ordinovať v svojej novej ambulancii?

Aby ste mohli pracovať ako lekár či lekárka, nestačí byť konateľom v obchodnej spoločnosti, musíte sa vo firme aj zamestnať. Prečítajte si, akou formou to spraviť a aké náležitosti treba splniť.

Ak ste si založili alebo prevzali ambulanciu a stali ste sa konateľom obchodnej spoločnosti (napríklad s. r. o.), nemôžete zdravotnícke povolanie vykonávať automaticky, ani ak ste lekár alebo lekárka. Ustanovenie do funkcie konateľa ani zmluva o výkone funkcie konateľa na to totiž nestačí. Predmetom konateľskej činnosti je totiž iba obchodné vedenie spoločnosti a nie poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo výkon činnosti odborného zástupcu.

Odborný zástupca (garant) musí byť zamestnancom právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to formou buď pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti.

Pracovná zmluva lekára neobsahuje v porovnaní s bežnou pracovnou zmluvou žiadne osobitné náležitosti. Podľa § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce musí ako každá pracovná zmluva obsahovať druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma, a stručnú charakteristiku tohto druhu práce. Tá môže byť vymedzená pri lekárkach či zdravotníckych pracovníkoch nasledovne: Charakteristikou práce je vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v rozsahu odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár v špecializačnom odbore …/zdravotná sestra/brat.

Dĺžka pracovného času

Zákon č. 578/2004 Z. z. neupravuje rozsah týždenného pracovného času pre odborného zástupcu. Ten závisí od mnohých ďalších faktorov. Napríklad v prípade zdravotníckych zariadení, v ktorých je odborný zástupca súčasne aj jediný ošetrujúci zdravotnícky pracovník, treba z právnej istoty odporučiť, aby rozsah týždenného pracovného času zodpovedal najmenej rozsahu schválených ordinačných hodín.

Pomerne častý je prípad, keď je lekár nielen v pozícii odborného zástupcu, ale súčasne aj poskytuje zdravotnú starostlivosť. V takomto prípade sa v pracovnej zmluve uvedie, že zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec bude vykonávať práce podľa v zmluve popísanej pracovnej náplne so zaradením zamestnanca na pracovnú pozíciu lekár, odborný zástupca (druh práce). V rámci stručnej charakteristiky druhu práce sa uvedie kombinácia stručnej charakteristiky druhu práce lekára aj odborného zástupcu, ktoré sme popísali vyššie. Platí to aj v prípade, že konateľ je aj odborným zástupcom aj ošetrujúcim lekárom vo vlastnej s. r. o.

Pri lekárovi, ktorý je súčasne odborným zástupcom, môže byť v charakteristike druhu práce uvedené napríklad: a) osobná zodpovednosť za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, b) oznamovať bez zbytočného odkladu zamestnávateľovi každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok nevyhnutných na vydanie povolenia, c) vykonávať činnosť odborného zástupcu iba u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Po registrácii v Slovenskej lekárskej komore alebo v Slovenskej komore zubných lekárov musí každý lekár požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka. Na pridelenie kódov pri svojich zamestnancoch by mal dohliadnuť aj zamestnávateľ. Účelom kódu zdravotníckeho pracovníka je jeho jednoznačná identifikácia.

Ktorým ďalším úradom treba nahlásiť nových zamestnancov

Prvú ohlasovaciu povinnosť máte na úradoch práce ešte pred podpisom pracovných zmlúv s vašimi budúcimi zamestnancami, keďže tam treba nahlásiť každé pracovné miesto. Prečítajte si viac o tejto povinnosti.

O svojich zamestnancoch musí zamestnávateľ informovať aj zmluvné zdravotné poisťovne, a to hneď po tom, ako s nimi uzatvorí zmluvy. Nového zamestnanca treba zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni nahlásiť z dôvodu platenia odvodov.

Ak si to vyžadujú zmluvné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, môžete mať povinnosť prijatie nového zdravotníckeho pracovníka oznámiť aj poisťovni, s ktorou ste uzatvorili takúto zmluvu.

Pre množstvo povinností, ktorých opomenutie by vás mohlo vyjsť pomerne draho, vám odporúčame, aby ste si dali všetky pracovné a obchodné zmluvy vypracovať právnikovi či advokátovi. Rovnako s ním konzultujte všetky aspekty a situácie v pracovno-právnych a obchodno-právnych vzťahoch, ktoré sa počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia vyskytnú. 

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.