Ako založiť lekársku s. r. o.

Povolenia, lehoty, poplatky. Ak si zakladáte ambulanciu ako spoločnosť s ručením obmedzeným, potrebujete splniť viaceré lehoty, inak sa vystavujete riziku vysokej pokuty.

Založenie podnikania prostredníctvom s. r. o je zložitejšie ako pri vzniku ambulancie, ktorú vedie lekár SZČO. Odporúčame preto využiť služby špecializovaných spoločností. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným touto cestou vás vyjde niekoľko stoviek eur.

Ak by ste sa rozhodli zakladať si firmu sami, musíte spísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu. 

Prvý dokument sa vyžaduje pri viacerých spoločníkoch, zakladateľskú listinu spisujete v prípade, ak ju zakladáte sama alebo sám. Čo musí obsahovať, určuje Zákon č. 513/1991 Zb. a jeho § 110. V základnom dokumente s. r. o. už musí byť meno aspoň jedného konateľa. 

Predpokladom prevádzky zdravotníckeho zariadenia je registrácia lekára v Slovenskej lekárskej komore (SLK) alebo zubára v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL).

Ak spĺňate zákonné podmienky a odovzdáte kompletnú žiadosť, komora vás zapíše do Registra lekárov alebo do Registra zubných lekárov do 10 dní po zaevidovaní žiadosti. Vystaví vám potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a jeho pridelené registračné číslo. Registračný poplatok je jednorazový, vo výške 13 eur a za vedenie registra sa platí 15 eur ročne.

Založenie spoločnosti s r. o.

Pri vzniku lekárskej s. r. o. musíte získať aj povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia od VÚC.

Vy alebo iný lekár – váš zamestnanec – musí požiadať SLK, resp. SLKZL o vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu (garanta). Bude zodpovedať za odborné vykonávanie zdravotnej starostlivosti. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s vašou eseročkou. Lekár môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len pre jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že je súčasne odborným zástupcom vo viacerých firmách, hrozí mu pokuta do 33 193 eur.

Licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu vydá komora do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. Za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu sa platí poplatok 66 eur.

Povolenie od VÚC

Druhým krokom je požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia príslušný vyšší územný celok (VÚC), v ktorom budete vašu ambulanciu či kliniku prevádzkovať.

Okrem dokumentov o registrácii a licencií musíte samosprávnemu kraju výpisom z katastra či nájomnou zmluvou potvrdiť, že vlastníte alebo máte v prenájme priestory, kde budete ambulanciu alebo kliniku prevádzkovať. 

K žiadosti o povolenie od VÚC musíte priložiť rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom, že priestory spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. Ak ešte nemáte pridelené IČO, pridelí vám ho VÚC.

VÚC po splnení všetkých podmienok vydá do 30 dní žiadateľovi povolenie. Správny poplatok za vydanie povolenia je 500 eur pre právnickú osobu. 

VÚC tiež ambulanciám všeobecných lekárov, gynekologickým ambulanciám a zubno-lekárskym ambulanciám prideľuje zdravotné obvody. VÚC zároveň schvaľuje ordinačné hodiny

Vzor žiadostí, čestných vyhlásení aj čísla účtov na úhradu správnych poplatkov majú samosprávy zverejnené na svojich webových stránkach.

Keď získate povolenie na prevádzkovanie ambulancie, zapíšete túto činnosť do predmetu podnikania v Obchodnom registri. Eseročka vznikne až po zápise do Obchodného registra. Aj podnikať môže začať vaša lekárska spoločnosť až po zápise firmy do tohto registra. 

Zápis do obchodného registra a registrácia na daň z príjmov

Ak budete zmluvným poskytovateľom, v tomto bode už môžete uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Tlačivá žiadostí o zmluvu s poisťovňami nájdete na webstránkach príslušných poisťovní. Ako zmluvný poskytovateľ musíte v zariadení viditeľne umiestniť zoznam zazmluvnených poisťovní a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môžete od pacientov požadovať platbu.

Celý cenník výkonov musíte mať na prístupnom a viditeľnom mieste – napríklad pri vstupe, v čakárni a na webovej stránke, ak ju máte. Cenník musíte pri jeho vzniku a pri každej zmene hneď a preukázateľne poslať aj samosprávnemu kraju. Samosprávny kraj cenník neschvaľuje, berie ho len na vedomie.

Do 90 dní po získaní povolenia na prevádzku zariadenia z VÚC požiadate Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Povinná registrácia na daň z príjmov a získanie daňového identifikačného čísla (DIČ) je ďalšia povinnosť lekárskej spoločnosti. Treba o ňu požiadať na daňovom úrade podľa sídla s. r. o., ak ste to pri zápise firmy do registra neurobili. Termín je do konca mesiaca nasledujúceho po zápise spoločnosti do obchodného registra.

Ďalšie dôležité termíny a lehoty

Získanie všetkých povolení zaberie nejaký čas a musíte si pri nich dať pozor na plynúce lehoty.

Najdlhší termín máte na podanie žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS). O tento kód žiadate Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou najneskôr do 90 dní po získaní povolenia na prevádzku ambulancie od VÚC. KPZS obsahuje druh odbornej činnosti aj konkrétne odborné zameranie v zariadení a využíva sa hlavne pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami na vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti. KPZS vyžadujú zdravotné poisťovne k zazmluvneniu, preto s podaním žiadosti zbytočne neváhajte a spravte tak čo najskôr po právoplatnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Súkromná lekárska prax – o čo a kedy žiadať a oznamovať ako s. r. o.

 1. Registrácia do Registra  lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora, alebo do Registra zubných lekárov, ktorý vedie Slovenská komora zubných lekárov (trvá do 10 dní).
 2. Žiadosť o licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu, ktorú vydá príslušná komora (trvá do 30 dní). Je potrebné byť zaregistrovaný podľa bodu 1.
 3. Zápis s. r. o. do obchodného registra.
 4. Prihlásenie sa na platbu zdravotného poistenia a registrácia na daň z príjmov na Finančnej správe (do konca nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti licencie) buď osobitne u správcu dane alebo s. r. o. zároveň s registráciou do obchodného registra.
 5. Žiadosť o rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.
 6. Žiadosť o povolenie na prevádzku vlastnej ambulancie od VÚC.
 7. Zápis lekárskej činnosti do predmetu podnikania s. r. o.
 8. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 9. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
 10. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ak budete zmluvným poskytovateľom zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Po podpísaní zmlúv požiadate VÚC o zdravotný obvod a o súhlas s ordinačnými hodinami.
 11. Cenník zdravotných výkonov, ktorý pri vzniku a každej zmene pošlete VÚC a viditeľne umiestnite v ambulancii.

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.