Ako získať úver na novú alebo prevzatú ambulanciu

Zvažujete otvorenie novej vlastnej ambulancie alebo prevzatie už zabehnutej lekárskej praxe?

Často sa však stane, že po zainvestovaní vlastných úspor lekárovi chýba značná časť peňazí na ďalšiu prerábku priestorov, zaplatenie zábezpeky na nájom, dofinancovanie či modernizáciu ambulancie alebo na jej prevádzku. Vtedy môže lekár požiadať o financovanie banku a požičať si, či už na odkúpenie zabehnutej lekárskej praxe, alebo na vybudovanie novej vlastnej ambulancie.

Štát, župy a obce sa snažia prilákať lekárov do oblastí, kde je zdravotná starostlivosť nedostatočne pokrytá. Kým z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky môžete získať nenávratný príspevok až 60 000 eur na otvorenie úplne novej ambulancie všeobecného lekárstva pre deti, dorast alebo dospelých, niektoré VÚC či obce podporujú aj lekárov špecialistov ďalším príspevkom na otvorenie špecializovanej ambulancie, poskytnutím nájomného bytu, výhodnejšími podmienkami nájmu alebo bezplatným prenajímaním priestorov ambulancie, či príspevkami na mzdy.

Ak vám však nepostačuje ani kombinácia príspevku a vlastných úspor, môžete sa obrátiť na banku a požičať si od nej.

Ako presvedčiť banku, aby vám požičala na ambulanciu?

Peniaze na otvorenie ambulancie môže získať skúsený lekár bez obvodu, žiadateľ z cudziny aj nelekár. Okrem finančnej stránky ambulancie banka posudzuje osobu podnikateľa – lekára, jeho doterajšiu platobnú disciplínu a záväzky, rovnako ako aj prax a skúsenosti v odbore.

Ak ambulanciu alebo ambulancie otvára podnikateľ, ktorý lekárom nie je, je nevyhnutné, aby preukázal odbornosť lekára či lekárov, ktorí budú odbornými garantmi jeho ambulancií, a vymedzil spôsob spolupráce s nimi, ktorý v budúcnosti neohrozí fungovanie ambulancií.

Skôr, než sa pustíte do vlastnej ambulancie, pripravte si finančný plán. Odhadnite budúce príjmy a výdavky ambulancie a zrátajte si, či je ambulancia finančne dobre nastavená. Budete zarábať dosť, aby ambulancia pokryla svoje bežné výdavky či náklady na personál? Dobrá príprava vám tiež napovie, či je výhodné poskytovať lekársku starostlivosť z verejného zdravotného poistenia alebo nie, prípadne či ísť do kombinácie oboch týchto možností. Prečítajte si viac o finančnom zdraví ambulancií.
 

Ak budete chcieť financovať ambulanciu bankovým úverom alebo lízingom, banka bude od vás požadovať tieto informácie a podklady:

 • Váš profesijný životopis s uvedením dĺžky praxe v zdravotníckom odbore. Pokiaľ máte verejný profil s hodnoteniami od pacientov, doplňte ho do životopisu.
 • Výpis z úverového registra, ktorým preukážete, že svoje finančné záväzky plníte načas a máte výbornú platobnú disciplínu. Ak v banke, kde o podnikateľský úver žiadate, súkromný úver alebo kreditnú kartu už máte ako fyzická osoba, tieto potvrdenia predkladať nemusíte.
 • Informácie o ambulancii, o aktuálnom alebo plánovanom počte pacientov, o technicko-materiálnom vybavení ambulancie spolu s časovým harmonogramom jej otvorenia, modernizácie či znovuotvorenia. Pokiaľ počítate s podporou štátu, VÚC alebo obce (napr. príspevok na mzdy, výhodnejší či grátis nájom), predložíte relevantnú komunikáciu.
 • Informácie o plánovaných mesačných príjmoch a výdavkoch, napr. cenník, predpokladané príjmy z poisťovní, priame platby od pacientov, personál, nájom, energie, materiál, chod ambulancie, súkromné a rodinné príjmy a výdavky.
 • Nájomnú zmluvu, prípadne návrh nájomnej zmluvy alebo zmluvu o budúcej zmluve, fotodokumentáciu priestorov, rozpočet na úpravu priestorov, ak je to potrebné.
 • Finančnú kalkuláciu otvorenia ambulancie, rozpis výdavkov, ktoré ste už realizovali a ktoré ešte potrebujete zabezpečiť. Uvediete, aké zdroje ste na to využili alebo plánujete využiť, napr. vlastné úspory, spoločník, rodina, banka, obec, VÚC, štát. Priložíte cenové ponuky, ktoré ste už získali. Banky pri úvere preferujú určitú formu spoluúčasti. Ideálne sú vlastné finančné zdroje, nie ďalšie súkromné pôžičky z banky či rodiny.
 • Priebežné účtovné výkazy za mesiace, odkedy máte príjem, ak ambulanciu už máte otvorenú, ale menej ako 12 mesiacov. V prípade, ak vyvíjate aj ďalšiu podnikateľskú činnosť, doplníte podklady za celú vašu podnikateľskú históriu. 
 • Komunikácia alebo návrhy zmlúv s poisťovňami, pokiaľ všetky výkony budú uhrádzať ony.
 • Informácie o tom, ako budete robiť nábor nových pacientov a koľko vás bude stáť jeden nový pacient, pokiaľ vám VÚC obvod nepridelí, prípadne komunikáciu s VÚC ohľadom preberania obvodu či kmeňa pacientov.
 • Doklad o zriadení vašej firmy (napr. výpis z obchodného registra alebo doklad o zriadení SZČO). Ak firmu založenú ešte nemáte, môžete tento doklad predložiť neskôr.
 • Povolenie na prevádzkovanie ambulancie vydané VÚC, ktoré sa vydáva aj na základe rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Tento doklad môžete predložiť aj neskôr.
 • Licencia vydaná Slovenskou lekárskou komorou (SLK) alebo Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).
 • Spracovanie žiadosti urýchlite, pokiaľ si pred zažiadaním o úver v banke otvoríte svoj hlavný podnikateľský účet, ktorý máte na prvý rok podnikania obvykle grátis.

Lekári čoraz častejšie žiadajú aj o úver na nehnuteľnosť. Banku k tomu rýchlejšie naklonia, ak prídu napríklad so znaleckým posudkom na reálnu hodnotu a bankoví špecialisti posúdia výhodnosť kúpy.

Ak nie je úplne najlepšia a finančný a biznis plán ambulancie ešte nesvedčí o tom, že si lekár zarobí na svoju ambulanciu, na svoj život, na náklady úveru či lízingu, banka žiadateľa radšej nasmeruje napríklad spočiatku na dlhodobý nájom. Alternatívou môže byť aj nájom s možnosťou neskoršieho odkúpenia. 

Banka zároveň posúdi výhodnosť nájomnej zmluvy, upozorní na riziká, ktoré z toho môžu plynúť pre vaše podnikanie, napríklad sankcie za predčasné ukončenie predmetu nájmy či rizikovosť investovania do rekonštrukcie priestorov.

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.