Finančné zdravie ambulancie: Na čo myslieť pred otvorením vlastnej praxe


Napriek snahám štátu alebo samosprávy prilákať lekárov a lekárky do obcí a miest, kde ich je málo, nie vždy to ekonomika ambulancie pustí. S vedením ambulancie všeobecných lekárov sú spojené náklady, s ktorými treba počítať ešte predtým, ako otvoríte vlastnú ambulanciu. 

Práca všeobecného lekára je nenahraditeľná. Je prvým kontaktným bodom pre každého pacienta, zisťuje, aké má problémy, spisuje anamnézu, robí potrebné vyšetrenia, stanovuje diagnózu a liečbu, vypisuje potrebné doklady, prípadne predpisuje lieky, odporúča pacientov k špecialistom. 

Podľa vyhodnotenia ministerstva zdravotníctva z roku 2022 na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov. Veľký nedostatok praktických lekárov v niektorých obciach dokonca znamená ohrozenie poskytovania základnej starostlivosti.

Ak rozmýšľate nad otvorením vlastnej ambulancie a nemáte dostatok vlastných úspor na jej zriadenie či prevádzku, môžete využiť podporu štátu (napríklad v rámci Plánu obnovy a odolnosti), samosprávy (napríklad nájomné bývanie, benefity pre lekárov) či bánk (napríklad program pre lekárov Slovenskej sporiteľne).

V septembri 2022 spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR schému na podporu ambulancií všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast v nedostatkových oblastiach, v rámci ktorého môžete požiadať o nenávratný príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie. Maximálna výška príspevku je najviac 50 000 eur, v niektorých špecifických obciach až 60 624 eur. Je vyplácaný v štyroch častiach v priebehu 12 mesiacov.

Aj s vedením ambulancie sú však spojené náklady. Ešte pred jej otvorením treba prehodnotiť ekonomiku ambulancie, teda či predpokladané príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti postačia na to, aby ste zaplatili výdavky spojené s ich poskytovaním.

Ukazovateľmi finančného zdravia všeobecnej ambulancie sú počet pacientov, rozsah starostlivosti o nich a prístup zdravotníckeho personálu.

Snažte sa maximalizovať príjmy vašej ambulancie

Zdravotná poisťovňa s vašou ambulanciou povinne uzavrie zmluvu, len čo preukážete dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jedným pacientom danej poisťovne. Môžete byť zmluvným poskytovateľom jednej poisťovne alebo všetkých troch, ktoré na Slovensku fungujú.

Všeobecní lekári a gynekológovia sú na rozdiel od väčšiny iných lekárskych špecialistov platení aj od kapitácie, teda paušálnej mesačnej platby za pacientov, o ktorých sa starajú. Čím viac kapitovaných pacientov budete mať, o to viac pravidelných príjmov z poisťovne získate, potrebujete však mať dostatočné personálne kapacity, aby ste dokázali poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým svojim kapitovaným pacientom.

Kapitácia závisí od veku pacientov a sú v nej zohľadnené náklady, ktoré súvisia so základným poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Najvyššia kapitácia je u malých detí a seniorov, ktorí potrebujú najintenzívnejšiu starostlivosť a častejšie navštevujú ambulanciu. Najnižšiu kapitáciu dostanete za mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku. 

Každá poisťovňa lekárov platí inak, pre zjednodušenie sme počítali s priemernou výškou kapitácie 4 eurá mesačne za pacienta (3 eurá na dospelého pacienta, 5 eur na detského pacienta).

V modelovej situácii všeobecnej ambulancie s kapitovaným stavom 1 200 osôb by vaša ambulancia za nich dostávala od zdravotných poisťovní 4 800 eur mesačne. V prípade obvodného lekára s počtom 1600 pacientov by bola mesačná úhrada 6 400 eur.

Finančné čiastky, ktoré by ste z poisťovní dostávali, závisia od počtu pacientov, vekovej štruktúry a chorobnosti kapitovaných pacientov, o ktorých sa budete starať.

Ministerstvo zdravotníctva a VÚC sa snažia zvyšovať potrebnú kapacitu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch, no vzhľadom na nedostatok lekárov sa stáva, že lekári majú aj viac ako 2 000 pacientov. Pokiaľ máte nad určitý počet kapitovaných pacientov, poisťovňa vám môže finančne prispieť, aby ste navýšili vaše kapacity o ďalšieho zdravotníckeho alebo administratívneho pracovníka.

Okrem kapitačnej úhrady hradia zdravotné poisťovne aj dodatkovú a doplnkovú kapitáciu podľa percenta plnenia kvalitatívnych parametrov. Zároveň môže všeobecný lekár aj pediater vykonávať výkony hradené nad rámec kapitácie. Táto časť úhrady nie je limitovaná a môže tvoriť aj tretinu vášho mesačného príjmu od zdravotných poisťovní. Ide napríklad o preventívne prehliadky, očkovania či špeciálne vyšetrenia.

Vďaka doplneniu a rozšíreniu vašich kvalifikácií sa môžete efektívnejšie a komplexnejšie starať o vašich pacientov. K výkonom všeobecnej zdravotnej starostlivosti môžu byť pripočítané výkony špecializovanej ambulantnej starostlivosti (napríklad pneumológia, diabetológia, endokrinológia, interné), ak máte doplňujúce špecializácie a zároveň to zazmluvníte s poisťovňami.

Čiastky, ktoré poisťovne vyplácajú lekárom za kapitovaných pacientov, sú pravidelne aktualizované. Ako prehľad pre začínajúcich lekárov poslúžia vybrané parametre zmluvných podmienok jednotlivých poisťovní pre všeobecných lekárovpre pediatrov, ktoré sú aktualizované v polročnom intervale. 

Je dôležité si uvedomiť, že hneď po otvorení ambulancie nebudete mať dostatočný počet pacientov. Spočiatku môžete byť v mínuse, kým dosiahnete počet pacientov, ktorý pokryje výdavky spojené s chodom ambulancie. Výber miesta ambulancie je dobré prekonzultovať so zdravotnými poisťovňami, prípadne s VÚC, keďže majú dobrý prehľad, kde a akí lekári chýbajú a koľko pacientov má obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti.

Ako sa bude dariť vašej ambulancii, ovplyvňujú aj profesionalita, záujem o vašich pacientov a proaktívny prístup celého zdravotníckeho personálu. Tieto atribúty taktiež prispejú ku kvalite zdravia vašich pacientov. Spríjemniť zážitok pacientov s vašou ambulanciu môžete aj upraveným interiérom, vybavením, modernejšími službami, napríklad online poradovníkom, možnosťou online objednávania sa na konkrétny termín, diagnostiky či konzultácie prostredníctvom telemedicíny.

Referencie a spokojnosť vašich pacientov môžu vašej ambulancii priniesť ďalších záujemcov a tiež ďalší príjem. 

Príjmová stránka ambulancie môže vyzerať napríklad takto:

Snažte sa minimalizovať výdavky vašej ambulancie

Najväčšie položky v ambulancii obvykle tvoria mzdy a nájomné za priestory s energiami.

Mzdy lekárov a zdravotníckych pracovníkov sa líšia, obvykle sú vyššie vo väčších mestách a nižšie v menších obciach. Problém so ziskovosťou začína byť vo veľkých mestách, kde priamo ambulantnému sektoru konkuruje ten nemocničný. Prečítajte si viac o tom, ako nastaviť platy alebo odmeny v ambulancii.

Aby v ambulancii nevznikali dlhšie čakacie lehoty a mohli ste sa starať o viac pacientov, môžete okrem systematickejšieho zapájania sestier do odbornejších činností zvážiť potrebu zamestnania ďalšej administratívnej posily, ktorá zvládne základné konzultácie telefonicky či emailom, online objednávanie pacientov, vypísanie dokladov a vystavenie potvrdení.

Znamená to však ďalšiu záťaž na finančný rozpočet ambulancie. Mesačné výdavky môžu vyjsť navyše 1 000 až 1 200 eur. Môžete ich kompenzovať dodatkovou, resp. doplnkovou kapitáciou z poisťovne za určitý nadpočet pacientov. Administratívny pracovník alebo pracovníčka je menším nákladom ako zdravotná sestra či brat a môže zlepšiť ekonomiku ambulancie.

Druhou nákladnejšou finančnou položkou sú priestory ambulancie, energie a poplatky s tým spojené. Náklady na elektrinu, kúrenie a vodu rastú s cenami energií. Náklady závisia od toho, či ich budete mať za komerčné ceny (napr. od 100 do 1 000 eur) alebo vám ich zabezpečí obec v rámci prilákania a podpory mobility lekárov.

Myslite na to, že priestory musia spĺňať konkrétne bezpečnostné a hygienické požiadavky, čo môže predstavovať významnú sumu v tisíckach až desiatkach tisíc eur. Pokiaľ priestory ešte len hľadáte, zamerajte sa na kliniky, ktoré ich prenajímajú vrátane komplexných služieb (napr. recepcia). 

Tiež sa uistite, že platba za energie je nastavená tak, aby neohrozila finančnú udržateľnosť vašej ambulancie. O priestory sa treba starať, robiť údržbu, premaľovávať, obnovovať nábytok a vybavenie ambulancie, zabezpečiť odvoz a likvidáciu biologického odpadu.

Výdavková stránka ambulancie môže vyzerať napríklad nasledovne:

Po odrátaní všetkých výdavkov z celkových príjmov zistíte, koľko peňazí vám zostane na pokrytie ďalších výdavkov, napríklad na ďalšie vzdelávanie, modernizáciu, nové zariadenie, online služby či dodatočnú rezervu. V našom príklade to je 3 400 eur mesačne.

Pokiaľ pracujete so zdravotnými poisťovňami, viete, že trvá určitý čas, kým vám na účet pošlú platby za vašich pacientov, najmä ak ide o prvé 3 mesiace novozriadenej ambulancie. Ak budete mať v banke zriadenú možnosť ísť na podnikateľskom účte do mínusu v podobe povoleného prečerpania, budete mať istotu, že peniaze máte vždy k dispozícii, aj keď poisťovňa bude meškať s platbami. Úroky vtedy platíte len za tie dni, keď ste reálne boli v mínuse.

Pokiaľ uvažujete nad vlastnou ambulanciou všeobecného lekárstva:

  • Urobte si zoznam všetkých výdavkov, ktoré potrebujete zaplatiť až do otvorenia ambulancie a vyšetrenia prvého pacienta (zábezpeka na priestory alebo niekoľkomesačný nájom dopredu, úprava priestorov, povolenia, poistenia, zariadenie a vybavenie ambulancie, softvéry, prvotný marketing a nákup zdravotníckych a hygienických pomôcok), čo z toho viete financovať sami a na čo si potrebujete požičať.
  • Prekonzultujte so zdravotnými poisťovňami a VÚC miesto zriadenia ambulancie. Pokiaľ ju plánujete otvárať v okresoch, kde je zdravotná starostlivosť nedostatočná alebo riziková, zvážte získanie finančného príspevku ministerstva zdravotníctva na otvorenie novej ambulancie, podporných programov župy či obce na prilákanie lekára do regiónu (nájomné bývanie, príspevok na platy, zvýhodnený nájom). Naštudujte si podmienky jeho poskytnutia a tiež prípadné sankcie za predčasné zatvorenie ambulancie, keď sa vám nepodarí získať a udržať dostatok pacientov, personálu a príjmov alebo sa rozhodnete presťahovať.
  • Pri výbere priestorov ambulancie myslite na to, či budete vo väčšom meste, kde je väčšia koncentrácia ambulancií, alebo v malej obci, kde sa budete starať o pacientov aj z okolitých miest alebo za nimi budete dochádzať. Potrebujete priestory upraviť alebo sú už pripravené na prevádzkovanie ambulancie, napríklad v priestoroch bývalej praxe alebo väčšieho zdravotníckeho komplexu? Ide o zateplenú budovu alebo staršiu budovu, kde budete mať omnoho vyššie náklady na kúrenie?
  • Ak zvažujete kúpu alebo rekonštrukciu nebytového priestoru formou bankového úveru, uistite sa, že finančný a biznis plán ambulancie v daných priestoroch, ako aj váš rodinný rozpočet sú schopné zniesť pravidelné mesačné splátky úveru. Ak podnikať ešte len začínate, vhodnejšou alternatívou je otvorenie ambulancie spočiatku v prenajatých priestoroch alebo nájom s možnosťou neskoršieho odkúpenia. Požičiavať si na výstavbu priestoru ambulancie začínajúcim podnikateľom banka neodporúča vzhľadom na neistotu spojenú s dokončením a kolaudáciou priestorov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odporúča to jedine v prípade, že majú dostatočné rezervy, pravidelný príjem a prípadne prieťahy nespôsobia ich neschopnosť dokončiť výstavbu.
  • Výpoveď to zamestnania kvôli vlastnej ambulancii nedávajte hneď. Najprv sa s vaším aktuálnym zamestnávateľom pokúste dohodnúť napríklad na kratšom úväzku alebo na práci počas doby, kým sa vaša ambulancia rozbehne. Rozbeh ambulancie vrátane povolení a náboru dostatočného množstva pacientov môže trvať aj niekoľko mesiacov a bez pravidelného stabilného príjmu to nie je ľahké, pokiaľ nemáte dostatok rezervy alebo rodinu, ktorá vám to celé pomôže finančne utiahnuť.
  • Vyhľadajte ambulanciu, kde ordinujúci lekár z určitých dôvodov (vek, zdravie, sťahovanie) plánuje ukončiť svoju činnosť dohodnúť sa na pláne odstúpenia ambulancie formou odkúpenia obchodného podielu. Začnite v ambulancii ordinovať s odchádzajúcim lekárom, od ktorého ambulanciu preberáte, ktorý vás zároveň zaučí a predstaví svojim pacientom.

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.