Uzatvorený obal


Ponúkame zber a spracovania hotovostných vkladov
firemných klientov na pobočke prostredníctvom:

  • uzatvoreného obalu na základe zmluvy

Uzatvorený obal


Ponúkame zber a spracovania hotovostných vkladov firemných klientov na pobočke prostredníctvom:

  • uzatvoreného obalu na základe zmluvy

Uzatvorený obal

Zber a spracovanie hotovostných vkladov v pobočke sa uskutočňuje na základe zmluvy odovzdaním triedenej peňažnej hotovosti v jednorazových bezpečnostných obaloch, prostredníctvom uzatvorených (bankovnky a mince) na zazmluvnených obchodných miestach Slovenskej Sporiteľne.

Jednorazové bezpečnostné obaly určené na odovzdávanie peňažnej hotovosti poskytujeme klientovi bezplatne. Peňažnú hotovosť odovzdanú v uzatvorenom obale v pobočke pripíšeme v ten daný deň.

Najväčšou výhodou využívania uzatvorených obalov je skutočnosť, že ho môžete využívať v ľubovoľnom čase, 24 hodín denne s operatívnou realizáciu vkladu.

Podmienky používania

Predpokladom na využívanie odovzdávania peňažnej hotovosti je uzatvorenie písomnej zmluvy.

Komentáre

Banka po prevzatí uzatvoreného obalu a po pripísaní peňažnej hotovosti na obchodnom mieste zistí skutočný stav odovzdanej peňažnej hotovosti jej spracovaním v regionálnej pokladnici.

Ak po pripísaní peňažnej hotovosti a zistení skutočného stavu peňažnej hotovosti regionálna pokladnica zistí:

  • záporný rozdiel, banka je oprávnená odpísať sumu peňažnej hotovosti vo výške zisteného rozdielu, a to valutou dňa, v ktorom banka pripísala peňažnú hotovosť,
  • kladný rozdiel, banka pripíše sumu peňažnej hotovosti vo výške zisteného rozdielu, a to v lehote najneskôr do 14 obchodných dní po odovzdaní uzatvoreného obalu klientom banke a prevzatí uzatvoreného obalu bankou.

Klient je oprávnený na základe osobitného plnomocenstva splnomocniť na výkon práv a povinností súvisiacich s odovzdávaním peňažnej hotovosti tretiu osobu (splnomocnená osoba), napr. zamestnanca alebo bezpečnostnú agentúru.

Súvisiace produkty