Dokumentárny akreditív


Eliminuje riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že banka sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo službu

 • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu
 • umožňuje minimalizovať riziká obchodovania s novými obchodnými partnermi so sídlom v krajinách so zvýšeným hospodársko-politickým rizikom
 • výplata bude bankou uskutočnená až po splnení všetkých podmienok stanovených akreditívom

Dokumentárny akreditív


Eliminuje riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že banka sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo službu

 • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu

Čo poskytuje Dokumentárny akreditív

 • jeden z najbezpečnejších platobných nástrojov využívaný na úhradu za tovar alebo služby. Banka sa písomne zaviaže zaplatiť stanovenú sumu predávajúcemu po splnení podmienok akreditívu stanovených kupujúcim – klientom banky,
 • akreditív eliminuje riziko nezaplatenia za dodaný tovar alebo službu,
 • kupujúci má istotu, že banka vykoná úhradu až po predložení dokumentov spĺňajúcich podmienky akreditívu,
 • v prípade akreditívu s odloženou splatnosťou vám pohľadávku odkúpime ešte pred lehotou splatnosti,
 • potvrdený akreditív eliminuje aj riziko nezaplatenia vyplývajúce z politickej nestability v krajine kupujúceho.

Vzťahy medzi účastníkmi akreditívu sú upravené medzinárodnými Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy vydanými MOK v Paríži.

Dokumentárne akreditívy rozdeľujeme z vašej pozície klienta na:

 • Odberateľské (importné) – sú otvorené z vášho príkazu v našej banke,
 • Dodávateľské (exportné) – sú otvorené bankou kupujúceho vo váš prospech.

Vaše výhody na strane odberateľa:

 • otvorenie dokumentárneho akreditívu renomovanou bankou zvyšuje vašu kredibilitu pri obchodnom jednaní,
 • máte istotu, že banka realizuje úhradu až po predložení stanovených dokumentov a splnení všetkých podmienok akreditívu:
  • vhodnou voľbou podmienok akreditívu si zabezpečíte kvalitu, množstvo a termín dodania tovaru,
  • otvorenie akreditívu Vám môže umožniť dohodnúť výhodnejšie podmienky obchodu (napr. dlhšia lehota splatnosti, nižšia alebo žiadna zálohová platba).

Vaše výhody na strane dodávateľa:

 • zaistenie úhrady platby vo forme záväzku banky zaplatiť. Dokumentárnym akreditívom vystaveným vo váš prospech banka preberá riziko nezaplatenia za dodaný tovar alebo službu na seba,
 • záruka, že banky budú konať len podľa akreditívu a žiadna zúčastnená strana nezmení a nezruší podmienky stanovené akreditívom bez vášho súhlasu,
 • potvrdenie akreditívu vylučuje politické a hospodárske riziká v krajine odberateľa ohrozujúce zaplatenie pohľadávky,
 • dokumentárny akreditív s odloženou splatnosťou umožňuje odkúpenie pohľadávky, čím získate peňažné prostriedky ešte pred lehotou splatnosti akreditívu.

Ako požiadať o vystavenie akreditívu:

Ideálne je navštíviť regionálne firemné centrum SLSP a predložiť Príkaz na otvorenie dokumentárneho akreditívu. Následne podpísať zmluvu o akreditíve.