Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania:

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú
  zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe
 • zaistíme akýkoľvek druh záväzkov na oboch zmluvných stranách
 • s vystavenou zárukou získate možnosť získať výhodnejšie obchodné
  podmienky (dlhšiu lehotu splatnosti, vrátenie zádržného, zaplatenie
  platby vopred)

Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania:

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe

Výhody Bankovej záruky

 • vystavenie záruky renomovanou bankou zvyšuje vašu dôveryhodnosť pri obchodnom rokovaní,
 • zabezpečíte si splnenie záväzku  vyplývajúceho z obchodného kontraktu,
 • máte možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky (napr. odloženú splatnosť záväzkov, získanie platby vopred, uvoľnenie zádržného, nahradenie depozitu bankovou zárukou pri zárukách za ponuku),
 • banka plní na požiadanie, bez námietok, po splnení podmienok stanovených v bankovej záruke.

Ponuka služieb

 • poskytujeme platobné aj neplatobné bankové záruky,
 • výška od 7 000 eur alebo ekvivalent v inej mene (CZK, USD, CHF, PLN, HUF, RON, JPY),
 • plnenie banky vždy na prvé požiadanie bez námietok,
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodného prípadu,
 • vypracovanie alebo posúdenie znenia bankovej záruky,
 • avizovanie klientovi v prípade bankovej záruky vystavenej inou bankou v jeho prospech,
 • overenie podpisov osôb podpisujúcich bankovú záruku za vystavujúcu banku,
 • pomoc pri príprave a zaslaní uplatnenia bankovej záruky do vystavujúcej banky.

3 kroky k Bankovej záruke

1

Návšteva regionálneho firemného centra.

2

Predloženie písomnej Žiadosti o záruku.

3

Uzatvorenie zmluvy o záruke/zmluvy o úvere.

Typy bankových záruk

Platobné bankové záruky – zabezpečujú splnenie platobných záväzkov dlžníka (odberateľa).

Neplatobné bankové záruky – zabezpečujú plnenie iných záväzkov klienta, ako je záväzok zaplatiť.

Najčastejšie vystavované typy záruk:

 • Banková záruka za ponuku,
 • Platobná banková záruka,
 • Akontačná banková záruka,
 • Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu,
 • Banková záruka za záručnú dobu,
 • Banková záruka za zádržné,
 • Banková záruka za colný dlh,
 • Banková záruka za zaplatenie spotrebných daní,
 • Banková záruka za úhradu mýta,
 • Stand-by akreditív.