Transparentný účet


Úplná transparentnosť:

 • jedinečný produkt na trhu
 • zobrazovanie transakcií so všetkými detailmi
 • komfortné sledovanie účelu použitia prostriedkov

Výhody Transparentného účtu

Zriadime každému, kto dobrovoľne alebo na základe zákonnej povinnosti chce zverejniť informácie o transakciách na svojom účte, napr.:

 • fyzické osoby,
 • politické strany,
 • nadácie,
 • občianske združenia,
 • mestá a obce, atď.

Štandardný účet z ponuky našej banky so špeciálnym nastavením zverejnenia na stránke www.transparentneucty.sk:

 • jednoducho a prehľadne zobrazené transakcie,
 • všetky detaily vrátane poznámok vkladateľov,
 • možnosť kontroly kreditov a debetov,
 • k účtu môžete zverejniť svoje logo alebo fotografiu.

K účtu môžete získať:

 • platobnú kartu,
 • elektronické bankovníctvo,
 • domáci aj zahraničný platobný styk,
 • prehľad o pohyboch na účte vďaka výpisom elektronického bankovníctva alebo telefónu.

Pre zriadenie účtu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti,
 • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
 • alebo výpis z obchodného registra príp. inej evidencie, v ktorej ste zapísaný,
 • uzatvoriť Dodatok k zmluve o bežnom účte, v ktorom súhlasíte so zverejnením transakcií.

Máte už u nás zriadený Transparentný účet a chcete k nemu zverejniť logo alebo fotku?

Nasnímajte svoje logo alebo fotku vo formáte JPEG (*.jpg, *jpeg), PNG (*png), v rozlíšení aspoň 300 x 300 pixelov,
max. veľkosť 2 MB a nahrajte tu:

Súvisiace produkty