Úver so zárukou EaSI
pre subjekty sociálnej ekonomiky


Úver so zárukou EaSI
pre subjekty sociálnej ekonomiky

Výhodnejšie financovanie subjektov sociálnej ekonomiky s podporou Európskej únie:

 • bez ručenia hmotným alebo nehmotným majetkom, pretože úver je zabezpečený zárukou EaSI,
 • so zníženou úrokovou sadzbou oproti bežnému úveru,
 • so splatnosťou najviac 10 rokov s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov.

Výhodnejšie financovanie subjektov sociálnej ekonomiky s podporou Európskej únie:

 • bez ručenia hmotným alebo nehmotným majetkom, pretože úver je zabezpečený zárukou EaSI,
 • so zníženou úrokovou sadzbou oproti bežnému úveru,
 • so splatnosťou najviac 10 rokov s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov.

Dôležité čísla a výhody úveru

Výška úveru
do 900 000 eur

 

Splatnosť úveru
najviac 10 rokov

Splatnosť úveru
najviac 10 rokov

Komu vieme pomôcť

Záruka je určená pre tie subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré pôsobia na Slovensku, zamestnávajú najmenej jednu osobu, vykonávajú nepretržitú ekonomickú činnosť s preukázateľným sociálno-spoločenským dopadom, pričom ich ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 30 mil. eur.

Záruka je určená pre tie subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré pôsobia na Slovensku, zamestnávajú najmenej jednu osobu, vykonávajú nepretržitú ekonomickú činnosť s preukázateľným sociálno-spoločenským dopadom, pričom ich ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 30 mil. eur.

Aktivity týchto subjektov musia byť zamerané skôr na pozitívny a merateľný vplyv na spoločnosť, než na vytváranie zisku pre majiteľov, členov alebo akcionárov.

Prípadný zisk alebo jeho prevažnú časť používajú takéto subjekty na dosiahnutie svojho hlavného sociálneho cieľa (napr. riešenie sociálneho alebo environmentálneho problému), pričom sa zaväzujú obmedziť rozdeľovanie ziskov medzi akcionárov, aby sa v dôsledku toho nedošlo k ohrozeniu hlavného cieľu organizácie. 


Financujeme tieto typy organizácií so sídlom na Slovensku: 
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • školy, škôlky a školské zariadenia
 • cirkev, cirkevné organizácie, účelové zariadenie cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, charity a pod.
 • registrované sociálne podniky
 • samostatne zárobkovo činné osoby, ak sú aj zamestnávateľmi

Financujeme najmä tieto oblasti:
 • sociálne služby a pomoc s uplatnením sa na trhu práce
 • zdravotníctvo a prevencia chorôb
 • aktivity s deťmi a mládežou
 • výchova a vzdelávanie
 • rovnosť a posilnenie postavenia žien
 • práca so sociálne a priestorovo vylúčenými komunitami, s marginalizovanými skupinami a integrácia migrantov
 • ochrana životného prostredia a obehové hospodárstvo
 • podpora a ochrana ľudských práv
 • obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva
 • cenovo dostupné bývanie

Účel a parametre poskytovania úveru s portfóliovou zárukou

 • financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb formou investičného alebo kontokorentného úveru,
 • výška úveru maximálne 900 000 eur,
 • splatnosť úveru do 10 rokov,
 • možnosť odkladu splátok istiny na 6 mesiacov,
 • bez potreby dodatočného zabezpečenia nehnuteľnosťou,
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou,
 • bez poplatku za vystavenie záruky EaSI.

O úver je možné požiadať vyplnením formulára Programu pre subjekty sociálnej ekonomiky.

Dokumenty k žiadosti

K žiadosti o úver je potrebné predložiť:

 • finančný plán,
 • finančné výkazy za posledné tri ukončené roky,
 • daňové priznania a správy audítora za posledné tri ukončené roky (ak uchádzač podlieha povinnosti auditu a zdaňovania),
 • priebežné finančné výkazy nie staršie ako 3 mesiace,
 • doklady osvedčujúce existenciu organizácie (doklad o pridelení IČO, výpis z registra občianskych združení/neziskových organizácií, zriaďovateľskú listinu a pod.),
 • štatút alebo stanovy organizácie, mená štatutárov a dokument, ktorý dokazuje ich kompetencie konať v mene organizácie,
 • v prípade, že ide o registrovaný sociálny podnik s právnou formou s.r.o., tak spoločenskú zmluvu, výpis z ORSR,
 • podnikateľský plán – ak je organizácia, sociálny podnik alebo zariadenie stále v rozbehovom štádiu, stiahnite si náš vzor,
 • ďalšie podklady, ktoré si vyžiada banka.

Podmienky na schválenie úveru sú najmä:

 • predloženie všetkých potrebných dokladov,
 • splnenie bankou akceptovateľných kritérií návratnosti vyhodnotených na základe finančnej analýzy, prípadne zabezpečenia poskytnutého financovania,
 • voči uchádzačovi nie sú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie, exekúcie, dlhy či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám,
 • prípadne ďalšie podmienky banky.

Podmienky po poskytnutí úveru so zárukou:

 • zaviesť systém na meranie sociálneho vplyvu a jeho oznamovanie zainteresovaným stranám,
 • poskytnúť informácie o plánovaných výsledkoch a vplyve, o cieľovej skupine a postupe,
 • predložiť návrh na meranie miery dosiahnutia týchto výsledkov (a uvedeného vplyvu),
 • predkladať pravidelné správy (najmenej raz za 2 roky) o dosiahnutých výsledkoch a vplyve,
 • spolupracovať, poskytovať informácie a sprístupniť banke a inštitúciám Európskej únie podklady na komunikáciu, monitoring, kontroly, audit či hodnotenie úveru a programu EaSI.

Financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci nástroja záruk zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Ďalšie informácie o programe EaSi nájdete na webových stránkach

https://www.eif.org/easi
https://ec.europa.eu/social/easi