Špecializované programy

 

  • financovanie investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu na rozvoj podnikania za zvýhodnených podmienok v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami
  • financovanie projektov zameraných za zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súkromnom a municipálnom sektore
  • úvery na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov a na preklenutie časového obdobia medzi potrebou úhrady časti oprávnených výdavkov projektu a ich refundáciou vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov EÚ

Kompletná ponuka pre vás