Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania:

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú
  zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe
 • zaistíme akýkoľvek druh záväzkov na oboch zmluvných stranách
 • s vystavenou zárukou získate možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky

Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania:

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe

Výhody

 • Vystavenie záruky renomovanou bankou zvyšuje vašu dôveryhodnosť pri obchodnom rokovaní.
 • Zabezpečíte si splnenie záväzku vyplývajúceho z obchodného kontraktu.
 • Máte možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky (napr. odloženú splatnosť záväzkov, získanie platby vopred, uvoľnenie zádržného, nahradenie depozitu bankovou zárukou pri zárukách za ponuku).
 • Banka plní na požiadanie, bez námietok, po splnení podmienok stanovených v bankovej záruke.
 • Všetky typy bankových záruk vieme vystaviť ako elektronický dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ponuka služieb

 • poskytujeme platobné aj neplatobné bankové záruky
 • výška od 7 000 eur alebo ekvivalent v inej mene (CZK, USD, CHF, PLN, HUF, RON, JPY)
 • plnenie banky vždy na prvé požiadanie bez námietok
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodného prípadu
 • vypracovanie alebo posúdenie znenia bankovej záruky
 • avizovanie klientovi v prípade bankovej záruky vystavenej inou bankou v jeho prospech
 • overenie podpisov osôb podpisujúcich bankovú záruku za vystavujúcu banku
 • pomoc pri príprave a zaslaní uplatnenia bankovej záruky do vystavujúcej banky

3 kroky k bankovej záruke

1

Navštívte naše regionálne firemné centrum.

2

Predložte písomnú žiadosť o záruku.

3

Uzatvorte zmluvu o záruke alebo zmluvu o úvere.

Typy bankových záruk

Platobné bankové záruky zabezpečujú splnenie platobných záväzkov dlžníka (odberateľa).

Neplatobné bankové záruky zabezpečujú plnenie iných záväzkov klienta ako je záväzok zaplatiť.

Najčastejšie vystavované typy záruk:

 • Banková záruka za ponuku
 • Platobná banková záruka
 • Akontačná banková záruka
 • Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu
 • Banková záruka za záručnú dobu
 • Banková záruka za zádržné
 • Banková záruka za colný dlh
 • Banková záruka za zaplatenie spotrebných daní
 • Banková záruka za úhradu mýta
 • Stand-by akreditív

Dôležité dokumenty