Bankové záruky

Zabezpečíme riziko vášho podnikania:

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe
 • zaistíme akýkoľvek druh záväzkov na oboch zmluvných stranách
 • s vystavenou zárukou získate možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky (dlhšiu lehotu splatnosti, vrátenie zádržného, zaplatenie platby vopred)

Výhody Bankovej záruky

 • vystavenie záruky renomovanou bankou zvyšuje vašu dôveryhodnosť pri obchodnom rokovaní,
 • zabezpečíte si splnenie záväzku  vyplývajúceho z obchodného kontraktu,
 • máte možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky (odložená splatnosť záväzkov, získanie platby vopred, uvoľnenie zádržného, nahradenie depozitu bankovou zárukou pri zárukách za ponuku a pod.),
 • banka plní na požiadanie, bez námietok, po splnení podmienok stanovených v bankovej záruke.

Ponuka služieb

 • poskytujeme platobné aj neplatobné bankové záruky,
 • výška od 7 000 eur alebo ekvivalent v inej mene,
 • plnenie banky vždy na prvé požiadanie bez námietok,
 • poradenstvo pri uzatváraní obchodného prípadu,
 • vypracovanie alebo posúdenie znenia bankovej záruky,
 • avizovanie klientovi v prípade bankovej záruky vystavenej inou bankou v jeho prospech,
 • overenie podpisov osôb podpisujúcich bankovú záruku za vystavujúcu banku,
 • pomoc pri príprave a zaslaní uplatnenia bankovej záruky do vystavujúcej banky.

3 kroky k Bankovej záruke

1
Návšteva regionálneho firemného centra
2
Predloženie písomnej Žiadosti o záruku
3
Uzatvorenie zmluvy o záruke/zmluvy o úvere

Typy bankových záruk

Platobné bankové záruky – zabezpečujú splnenie platobných záväzkov dlžníka (odberateľa).

Neplatobné bankové záruky – zabezpečujú plnenie iných záväzkov klienta, ako je záväzok zaplatiť.

Akontačná banková záruka (Advance Payment Guarantee) – zabezpečuje splnenie podmienok kontraktu. Banka sa zaväzuje, že vráti oprávnenému zo záruky (kupujúcemu) vopred zaplatenú akontáciu, ak mu dodávateľ (predávajúci) nedodá tovar alebo nesplní iné podmienky kontraktu.

Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu (Performance Guarantee) –zabezpečuje riadne splnenie kontraktu. Banka zabezpečuje oprávnenému zo záruky riadne splnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z kontraktu.

Stand-by akreditív – plní funkciu bankovej záruky. Predstavuje záväzok banky vykonať platbu na základe predloženiadokumentov stanovených stand-by akreditívom. Ide o tzv. negatívne dokumenty, ktoré potvrdzujú nesplnenie záväzku dlžníka (odberateľa). Takýmito dokumentmi sú zvyčajne vyhlásenie oprávneného o nesplnení záväzku dlžníkom, zmenka splatnána videnie, kópia nezaplatenej faktúry a pod.

Najčastejšie vystavované typy záruk

 • Banková záruka za ponuku
 • Platobná banková záruka
 • Akontačná banková záruka
 • Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu
 • Banková záruka za záručnú dobu
 • Banková záruka za zádržné
 • Banková záruka za akontované zádržné
 • Banková záruka za colný dlh
 • Banková záruka za zaplatenie spotrebných daní
 • Banková záruka za úhradu mýta
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť