Financovanie pre neziskovky
a subjekty sociálnej ekonomiky


Úvery na financovanie investičných alebo prevádzkových potrieb
vašej organizácie, sociálneho podniku, školy alebo zariadenia

Financovanie
pre neziskovky
a subjekty sociálnej ekonomiky


Úvery na financovanie
investičných alebo prevádzkových
potrieb vašej organizácie,
sociálneho podniku, školy
alebo zariadenia

Pomáhame neziskovým organizáciám rozbehnúť sa, fungovať či rozvíjať sa

Potrebujete financie na konkrétny účel spojený s verejnoprospešnou činnosťou alebo pozitívnym spoločenským vplyvom vašej organizácie? Obráťte sa na nás. 

Čo vám vieme ponúknuť

Investičný splátkový úver 

Prevádzkový splátkový úver 

Kontokorentný úver 
 

Komu vieme pomôcť

Financovanie poskytujeme rôznym typom organizácií:
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • školy, škôlky a školské zariadenia
 • cirkev, cirkevné organizácie, účelové zariadenie cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, charity a pod.
 • registrované sociálne podniky
Financujeme oblasti s preukázateľným sociálno-spoločenským vplyvom:
 • sociálne služby
 • aktivity s deťmi a mládežou
 • vzdelávanie
 • práca so sociálne a priestorovo vylúčenými komunitami
 • ochrana životného prostredia
 • podpora a ochrana ľudských práv
 • obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva

 

Komu vieme pomôcť

Financovanie poskytujeme rôznym typom organizácií:
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • školy, škôlky a školské zariadenia
 • cirkev, cirkevné organizácie, účelové zariadenie cirkvi a/alebo náboženskej spoločnosti, charity a pod.
 • registrované sociálne podniky
Financujeme oblasti s preukázateľným sociálno-spoločenským vplyvom:
 • sociálne služby
 • aktivity s deťmi a mládežou
 • vzdelávanie
 • práca so sociálne a priestorovo vylúčenými komunitami
 • ochrana životného prostredia
 • podpora a ochrana ľudských práv
 • obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva

 

Výšku a podmienky úveru nastavujeme individuálne. Závisia od predmetu činnosti, účelu financovania, dĺžky splácania úveru (splátkový úver obvykle do 10 rokov, preklenovací zvyčajne na 1 rok s možnosťou predĺženia) a schopnosti organizácie tento úver splácať.

Plán čerpania a splácania nastavíme podľa vašich požiadaviek. Zohľadníme finančné toky vo vašej organizácii, sezónnosť príjmov či rozbehovú fázu činnosti, ktorá by mala byť novým zdrojom príjmu.

Na čo môžete využiť tieto úvery?

Začíname podnikať - ako pomáhame

Na spolufinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti či na jej rekonštrukciu

Začíname podnikať - ako pomáhame

Na kúpu zariadenia, vybavenia či modernizáciu vašej organizácie, prevádzky alebo zariadenia (napr. technológie, výrobné stroje, vybavenie zariadení sociálnych služieb, škôl či sociálnych podnikov)

Začíname podnikať - ako pomáhame

Na preklenutie obdobia, počas ktorého čakáte na refundáciu grantu, dotácie alebo nenávratného finančného príspevku (napr. eurofondy – Interreg, IROP, IA MPSVaR SR)

Začíname podnikať - ako pomáhame

Na nákup zásob a rozšírenie sortimentu, na úhradu miezd či platieb za energie

Ďalšie produkty pre mimovládne neziskové organizácie