Na Cenu za verejné dobro sú nominované 4 výnimočné neziskové organizácie

Cenu Félix Business Award môžu ju získať inšpiratívne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Slovenská sporiteľňa ju udelí aj v roku 2022. Jednou z kategórií je Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro. 

Ocenením sa Slovenská sporiteľňa snaží zviditeľniť aktivity firiem, sociálnych podnikov a neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít a majú preukázateľný verejnoprospešný vplyv.

Spomedzi 12 nominovaných organizácií vybrala Slovenská sporiteľňa a Nadácia Slovenskej sporiteľne štyri výnimočné a silné príbehy. Pri výbere zavážili tieto kritériá:

  • originalita alebo inovatívnosť riešenia,
  • celkový prínos riešenia pre spoločnosť, komunitu a životné prostredie,
  • udržateľnosť, škálovateľnosť a replikovateľnosť riešenia.

Víťaz bude vyhlásený počas galavečera FéliX Business Award, ktorý sa uskutoční 20. októbra 2022 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Viac o ocenení sa dozviete na webstránke cenafelix.sk.

Nomináciu v roku 2022 získali tieto štyri organizácie:


AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o.
je registrovaný sociálny podnik. Zamestnáva nekvalifikovaných ľudí s nízkou šancou uplatniť sa na otvorenom trhu práce a pomáha im riešiť rôzne problémy, v ktorých sa ocitli, napríklad problémy s exekúciami.

Prácu dáva najmä dlhodobo nezamestnaným, zdravotne postihnutým, ľuďom starším ako 50 rokov či ľuďom so základným vzdelaním.

Poskytuje rôzne služby pre poľnohospodárov, ktorí zápasia s nedostatkom pracovníkov najmä v špeciálnej rastlinnej výrobe – napríklad klčovanie a výsadbu nových vinohradov, ale aj ich následné ošetrovanie.


eduRoma – Roma Education Project o.z.
je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2012 a zameriava sa na vzdelávanie, pričom jej víziou je inkluzívna spoločnosť. Hlavným cieľom združenia je presadzovať prístup rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a podporovať ich školskú úspešnosť.

Pandémia spôsobila vylúčenie veľkej skupiny rómskych žiakov z marginalizovaných komunít zo systému vzdelávania, pričom väčšina z nich sa do dištančného vzdelávania vôbec nezapojila. V marci 2020 preto združenie začalo s terénnym kultúrno-vzdelávacím programom „O krok pokrok“ v Prešovskom kraji a odvtedy sa do doučovania zapojilo vyše 80 detí v 7 lokalitách.

Združenie tiež organizuje pravidelné kurzy rómskeho jazyka pre učiteľov a pomáhajúce profesie, v čom sú jediní na Slovensku.

eduRoma realizuje aj výskumy v oblasti vzdelávania a podieľa sa na tvorbe národných vzdelávacích politík. Zhotovuje pre učiteľov metodické príručky a vzdeláva ich. V apríli 2021 združenie založilo menšinový online magazín Romano fórum, v ktorom bežnej verejnosti pravidelne sprístupňuje kvalitné texty zo života Rómov a ostatných menšín žijúcich na Slovensku. V roku 2021 získalo cenu SozialMarie.


LABORE, n. o.
, je registrovaný sociálny podnik, ktorý zamestnáva ľudí znevýhodnených na trhu práce. Ide napríklad o samoživiteľky a samoživiteľov, dlhodobo nezamestnaných či ľudí v preddôchodkovom veku, ľudí s nedostatočným vzdelaním alebo so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú prácu prispôsobenú podľa svojich špecifických požiadaviek.

Podnik má tri prevádzky – cukrárenskú výrobňu v Rajci a dve cukrárne – jednu v Rajeckých Tepliciach a druhú v Žiline. V priestoroch cukrárne sídlia aj Nadácia ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci, ktoré poskytuje poradenské služby a konkrétnu pomoc jednotlivcom a rodinám. V súčasnosti plánuje otvorenie ďalších cukrární a centier sociálnej pomoci v Čadci a Martine.


Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
vzniklo v roku 2000. Už viac ako 20 rokov sa zameriava na environmentálne témy a vzdelávanie, inšpiruje k zmene, prináša inovatívne spôsoby vzdelávania, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Možnosti pozitívnych zmien v spoločnosti ukazuje pomocou originálnych a funkčných riešení v praxi, pričom prepája súkromný a verejný sektor.

Organizácia realizuje a rozvíja rôzne aktivity: medzinárodný vzdelávací program Zelená škola, portál ciernalabut.sk, projekt Mestské včely, Komenského inštitút, ktorý udeľuje ocenenie Učiteľ Slovenska, a mnoho ďalších.

Združenie je finančne udržateľné aj vďaka spolupráci s firemným sektorom a poskytovaniu konzultácií v oblasti environmentálneho vzdelávania. 

Od roku 2015 Slovenská sporiteľňa realizuje špeciálny Program pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky. Ak ste neziskovka alebo sociálny podnik a snažíte sa zväčšiť dosah vašich verejnoprospešných aktivít, zapojte sa do nášho programu a poradíme vám, ako by ste mohli využiť naše úverové financovanie na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľností či na prevádzku vášho zariadenia.