Ako financovať prevádzku neziskového zariadenia pre seniorov

Sociálne služby pre seniorov sú na Slovensku čoraz nedostupnejšie. Príčinou je rapídne starnutie populácie a nedostačujúca kapacita zariadení pre ľudí v dôchodkovom veku. Zriadenie a prevádzkovanie zariadenia pre seniorov je preto veľkou službou spoločnosti. Ako financovať takéto „podnikanie“?


S pribúdajúcim vekom strácame samostatnosť a náš zdravotný stav sa zhoršuje, preto to bez pomocnej ruky nášho okolia jednoducho nejde. Staroba je prirodzenou súčasťou našich životov, no dostupnosť sociálnych služieb pre starších ľudí je priam žalostná.

Zariadenia pre seniorov môžu byť verejné, ktorých zriaďovateľom sú obce a vyššie územné celky (VÚC), alebo neverejné, ktorým zriaďovateľom sú fyzické alebo právnické osoby. Okrem toho sa tieto zariadenia delia aj podľa spôsobu poskytovania sociálnej služby na celoročné alebo denné a týždenné stacionáre.

Zriadenie zariadenia pre seniorov

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách). V ňom je presne vymedzené, aké podmienky treba splniť pre otvorenie a ďalšie fungovanie takéhoto typu zariadenia.

Ak chcete zriadiť zariadenie pre seniorov, musíte sa najskôr zaregistrovať do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej register), ktorý vedie príslušný vyšší územný celok. Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode chcete zriadiť domov dôchodcov.

Do uvedeného registra treba tiež hlásiť každú dôležitú zmenu v poskytovaní sociálnych služieb, čiže ak plánujete rozšíriť kapacitu zariadenia, treba podať žiadosť o zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Zápis do registra vykoná vyšší územný celok najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených v § 64 ods. 2 a 3 zákona o sociálnych službách.

Ako financovať prevádzku neziskového zariadenia pre seniorov

Medzi významné zdroje financovania rozbehu a prevádzkovania takéhoto typu prevádzok patria dotácie a granty či finančné príspevky poskytované štátom alebo samosprávami. Tie však zväčša nekryjú 100 percent výdavkov potrebných na prevádzku takého zariadenia.

Spomínaný zákon umožňuje vyberať potrebné financie aj od prijímateľa sociálnej služby, no len do výšky nevyhnutných nákladov na jej poskytovanie, a takisto prijímať dary. Treba však dávať pozor na dodržiavanie účelu, na ktorý bol dar poskytovaný.

Podmienky získania finančného príspevku od štátu

Pre získanie nenávratného finančného príspevku od štátu na prevádzku zariadenia, ktorý sa vypláca štvrťročne, musíte splniť viacero podmienok.

V prvom rade musíte podať písomnú žiadosť, ktorú treba doručiť ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sociálnych služieb. 

Žiadosť je nutné podať v termíne od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak to v tomto termíne nestihnete, nemáte nárok na získanie príspevku. Jeho výška závisí od viacerých skutočností, napríklad od formy sociálnej služby či od stupňa odkázanosti klienta na starostlivosť iných osôb.

Po schválení žiadosti sa uzatvára zmluva o poskytovaní finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby. Tento finančný príspevok je určený len na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov vo vašom zariadení.

Podmienky získania finančného príspevku od VÚC

Ak ste neziskovým zariadením, finančný príspevok môžete získať aj od obce a vyššieho územného celku, v ktorom máte sídlo prevádzky zariadenia pre seniorov. Žiadosť sa podáva v priebehu rozpočtového roka, najneskôr do 30. septembra príslušného roka. Schvaľovanie žiadosti trvá 30 a viac dní a VÚC môže vašu žiadosť zamietnuť, ak nesplníte niektorú z podmienok.

Obce finančnými príspevkami podporujú zariadenia pre seniorov, v ktorých sa sociálna služba pre žiadateľov poskytuje celoročne pobytovou formou a pre občanov a občianky s trvalým pobytom v danej obci.

Ako preklenúť náročné obdobie a získať ďalšie financie

Jedným z ďalších riešení, ako financovať rozbeh a prevádzku zariadenia pre seniorov, je požiadať o banku o úver – investičný na rekonštrukcie a kúpu nehnuteľnosti alebo preklenovací na prevádzku, ak čakáte na čerpanie získaných dotácií či grantov.

Slovenská sporiteľňa má špeciálny Program pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, v rámci ktorého bankoví špecialisti záujemcom pomôžu zistiť, či je pre nich vhodné financovanie úvermi, a navrhnú najvhodnejší spôsob ich financovania. Tento jedinečný projekt už využilo viacero úspešných neziskových zariadení poskytujúcich sociálnu službu.

Čo musí neziskovka spraviť, aby sa mohla uchádzať o úver v Slovenskej sporiteľni?

Stačí, ak nás kontaktuje cez tento formulár alebo príde do ktorejkoľvek pobočky Slovenskej sporiteľne. Naši kolegovia záujemcov prepoja s nami, s programom Krok za krokom. Skontaktujeme sa, porozprávame sa o potrebách a dohodneme ďalší postup. Spravíme projekciu príjmov a výdavkov, finančných plánov, zistíme, či úverom vieme pomôcť alebo nie. Tieto konzultácie sú, samozrejme, bezplatné a s potenciálnymi klientmi sa stretávame aj osobne v mieste ich pôsobenia,“ informuje Richard Fekete zo Slovenskej sporiteľne.

Ste neziskovka alebo sociálny podnik a snažíte sa zväčšiť dosah vašich verejnoprospešných aktivít? Zapojte sa do Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky a poradíme vám, ako by ste mohli využiť naše úverové financovanie na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľností alebo na prevádzku vášho zariadenia.