Úver na obnovu a rekonštrukciu
bytových domov


Účelová pôžička na skvalitnenie bývania v bytovom dome

 • až do 100 % investície na 25 rokov
 • jednoduché zabezpečenie
 • výber optimálneho úročenia

Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov


Účelová pôžička na skvalitnenie bývania v bytovom dome

 • až do 100 % investície na 25 rokov
 • jednoduché zabezpečenie
 • výber optimálneho úročenia

Čo poskytuje Úver pre bytový dom

 • jednoduchý spôsob získania peňazí na opravy alebo investície do bytového domu,
 • možnosť prefinancovať až 100 % investície,
 • nastavenie optimálneho splátkového kalendára,
 • bez potreby založiť jednotlivé byty,
 • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv a vinkulácie vlastných prostriedkov,
 • s výhodou poskytnutia Kontokorentného úveru na preklenutie prechodného nedostatku peňazí vo fonde prevádzky, údržby a opráv na splácanie splátok úveru.

Parametre úveru:

 • výška úveru od 7 000 eur až do 100 % nákladov na investíciu,
 • splatnosť 4 – 25 rokov,
 • výber optimálneho úročenia:
  • premenlivá úroková sadzba s výberom fixácie na 1, 3, 6, alebo 12 mesačný EURIBOR alebo fixná úroková sadzba na 3, 5, alebo 10 rokov,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie,
 • stačí dokladovať len 90 % z výšky úveru a zvyšných 10 % z úveru získate bez dokladovania účelu, ak si to vlastníci odsúhlasia,
 • úver môžete splatiť aj predčasne,
 • získate ho jednoducho bez predkladania účtovných výkazov za správcu, či hodnotenia jednotlivých vlastníkov,
 • z úveru môžete uhrádzať faktúry vrátane DPH, zálohové faktúry ku kúpnym zmluvám, zmluvy o dodávke, autorské zmluvy a aj refundovať už uhradené faktúry,
 • môžeme zohľadniť budúce úspory na energiách pri nastavení výšky splátok úveru tak, aby sa vlastníkom reálne nezvyšovali celkové mesačné platby do fondov,
 • môžete získať zvýhodnené financovanie z európskych zdrojov,
 • splácate pravidelne, alebo individuálne s ohľadom na tvorbu bytového fondu,
 • nemusíte vinkulovať vlastné financie,
 • prípadný nedostatok peňazí vo fonde na splácanie úveru môžete preklenúť konktokorentným úverom, môžete ho čerpať až do výšky 3 mesačných splátok, bez poplatkov a bez zabezpečenia.

Účely úveru:

 • odstránenie statických a systémových porúch domu,
 • zateplenie, oprava fasády a strechy,
 • modernizácia vykurovania,
 • výmena okien, vstupných dverí,
 • rekonštrukcia alebo dostavba výťahov, balkónov a lodžii,
 • projektová dokumentácia,
 • kúpa pozemku pod bytovým domom.

Čo k poskytnutiu úveru potrebujete:

 • schválenie investície a dodávateľa zákonom požadovanou väčšinou vlastníkov,
 • súhlas vlastníkov s podmienkami a zabezpečením úveru min. 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov.

Aké doklady predkladáte:

 • aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra správcu,
 • výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov použiteľný na právne úkony,
 • aktuálny list vlastníctva bytového domu, postačuje z katasterportálu,
 • zmluvu o výkone správy, alebo Zmluvu o spoločenstve aj so stanovami,
 • správu o hospodárení s finančnými prostriedkami fondov bytového domu vrátane úhrad za plnenia,
 • výpis zo všetkých účtov bytového domu,
 • analýzu platobnej disciplíny so zoznamom bytov s vyčíslením ich aktuálneho mesačného predpisu do fondu prevádzky, údržby a opráv podpísaný správcom,
 • zmluva so zhotoviteľom diela a rozpočet realizácie,
 • poistnú zmluvu na bytový dom.

Potrebujete vedieť viac?