Kombi vklad

Nechajte svoje úspory zarábať v kombinácii
podielového fondu a ročného termínovaného vkladu
so sadzbou až 4 % ročne

Kombi vklad

Nechajte svoje úspory zarábať
v kombinácii podielového fondu
a ročného termínovaného vkladu
so sadzbou až 4 % ročne

Lákajú vás podielové fondy, ale zároveň by ste chceli aj istotu úroku termínovaného vkladu?

Vyberte si svoj Kombi vklad

Kombi vklad dlhopisový

1/3 vkladu na termínovanom vklade
3,25 % ročne na 12 mesiacov

2/3 vkladu investujete do fondu
Eurový dlhopisový fond

Kombi vklad realitný

1/3 vkladu na termínovanom vklade
4 % ročne na 12 mesiacov

2/3 vkladu investujete do fondu
ERSTE Realitná Renta

Kombi vklad akciový

1/3 vkladu na termínovanom vklade
4 % ročne na 12 mesiacov

2/3 vkladu investujete do fondu
ESG fond dividendových akcií

Vyberte si svoj Kombi vklad

Ako na to

Vyberte si Kombi vklad, ktorý vám najviac vyhovuje – peniaze sa rozdelia v presnom pomere 1:2 do termínovaného vkladu (min. 500 eur) a dvojnásobok tejto sumy do podielového fondu (min. 1000 eur, max. 40 000 eur).

Vždy vám radi poradíme. Dohodnite si termín stretnutia bez čakania v najbližšej pobočke a s naším poradcom vybavíte zadanie pokynu na nákup Kombi vkladu. Všetko ostatné už zrealizujeme za vás.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti). Zvýhodnená úroková sadzba je platná pre Kombi vklad pre fyzické osoby nepodnikateľov iba počas prvej doby viazanosti (t. j. prvých 12 mesiacov). 

Dôležité dokumenty

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielové fondy Eurový dlhopisový fond, ERSTE Realitná Renta, ESG fond dividendových akcií spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Podielový fond ESG fond dividendových akcií je zberným fondom. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Investovanie do fondu ESG fond dividendových akcií zohľadňuje všetky charakteristiky alebo ciele fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v štatúte fondu a predajnom prospekte fondu. Informácie o udržateľnosti sú uvedené na https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/zodpovedne-investovanie/zverejnenia-o-udrzatelnosti.

Majetok vo fonde Eurový dlhopisový fond možno investovať až do výšky 100 % do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ktorýmkoľvek členským štátom EÚ.

Majetok vo fonde ERSTE Realitná Renta je investovaný najmä do majetkových podielov realitných spoločností, ktorých hlavnou činnosťou je držba, správa a prenájom vlastných nehnuteľností, pričom vzhľadom na povahu realitných investícií je možnosť ich rýchleho speňaženia obmedzená.