Necháte svoje peniaze
len tak ležať?

Pošlite ich teraz
zarábať k nám

Kombi vklad

Kombinácia investície do podielového fondu a ročného termínovaného vkladu

 • úrok až do výšky 2,0 % na ročnom termínovanom vklade
 • zaujímavý výnos z investície do zvoleného fondu

Vyberte si kombináciu

Kombi vklad Balans

Ročný úrok na termínovanom vklade:

1,0 %

SPORO Aktívne portfólio

Kombi vklad Aktiv

Ročný úrok na termínovanom vklade:

1,5 %

SPORO ŠIP Aktív

Kombi vklad Dynamik

Ročný úrok na termínovanom vklade:

2,0 %

SPORO Globálny akciový fond

 • vaša investícia sa zhodnocuje na ročnom termínovanom vklade, ktorý tvorí 1/3 celkovej investície a zároveň sa 2/3 zhodnocujú vo vami zvolenom fonde,
 • investovať do Kombi vkladu môžete už od 1 500 eur.

Ako na to?

Stačí ak sa preukážete občianskym preukazom – so všetkým ostatným vám radi pomôžeme v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne.

Klientovi, fyzickej osobe nepodnikateľovi, je priznaná zvýhodnená úroková sadzba:

1,00 % p. a. pre Kombi vklad, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • klient v deň zriadenia Termínovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne investuje do podielového fondu Aktívne portfólio,
 • a investícia do podielového fondu Aktívne portfólio je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Termínovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej ako 1 000 eur a zároveň viac ako 40 000 eur.

1,50 % p. a. pre Kombi vklad, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • klient v deň zriadenia Termínovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne investuje do podielového fondu ŠIP Aktív,
 • a investícia do podielového fondu ŠIP Aktív je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Termínovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej
  ako 1 000 eur a zároveň viac ako 40 000 eur.

2,00 % p. a. pre Kombi vklad, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • klient v deň zriadenia Termínovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne investuje do podielového fondu Globálny akciový fond,
 • a investícia do podielového fondu Globálny akciový fond je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Termínovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej ako 1 000 eur a zároveň viac ako 40 000 eur.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti). Zvýhodnená úroková sadzba je platná pre Kombi vklad pre fyzické osoby nepodnikateľov iba počas prvej Doby viazanosti.

Podielové fondy Aktívne portfólio, ŠIP Aktív, Globálny akciový fond spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých obchodných miestach správcovskej spoločnosti.

Súvisiace produkty