Kombi vklad


Prémiová kombinácia termínovaného vkladu so SPORO Aktívnym portfóliom:

  • zvýšené úroky na Ročnom termínovanom vklade
  • zaujímavé zhodnotenie v podielovom fonde SPORO Aktívne portfólio
  • zvýhodnený vstupný poplatok do podielového fondu

Výhody Kombi vkladu

Vyvážená miera zhodnotenia, ktorej 1/3 tvorí Ročný termínovaný vklad2/3 investícia do podielového fondu SPORO Aktívne portfólio.

Ročný termínovaný vklad:

  • minimálny vklad 500 eur – 1/3 z celkovej investície,
  • garantovaná výška úrokovej sadzby počas celej viazanosti 1,5 %.

SPORO Aktívne portfólio:

  • predpokladaný výnos 2 – 3 % ročne – pri dodržaní odporúčaného, investičného horizontu 3 až 5 rokov,
  • majetok podielového fondu tvoria najmä dlhové a v menšej miere akciové investície,
  • investovať môžete od 1 000 eur – 2/3 z celkovej investície,
  • zvýhodnený vstupný poplatok je 0,8 % z vašej investície.

Čo potrebujete k založeniu vkladu?

  • stačí ak sa preukážete občianskym preukazom.

* Klientovi, fyzickej osobe nepodnikateľovi, je priznaná zvýhodnená úroková sadzba 1,5 % p. a. pre Kombi vklad, ak sú splnené nasledovné podmienky:

a) Klient v deň zriadenia Termínovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne investuje do podielového fondu SPORO Aktívne portfólio

b) a investícia do podielového fondu SPORO Aktívne portfólio je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Termínovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej ako 1 000 eur.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti).

Podielový fond SPORO Aktívne portfólio spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Uvedené očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať vo všetkých obchodných miestach správcovskej spoločnosti.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť