Investičné certifikáty SLSP RC VW 2020 I

  • Podkladové aktívum: akcie spoločnosti Volkswagen AG (DE0007664039)
  • Upisovacie obdobie: 12.8.2019 – 16.8.2019
  • Dátum vydania: 20.8.2019
  • Dátum splatnosti: 20.8.2020
  • Menovitá hodnota: 5 000 EUR
  • Cena: 100,00 %
  • Fixná úroková sadzba: 8,00 % p. a.
  • Výplata kupónov (úroky): pri splatnosti, 20.8.2020
  • Termín oceňovania: 18.8.2020
  • Počiatočná/realizačná cena: 100,00 % uzatváracej ceny z 16.8.2019