Emisia EGB – AT0000A2KRE1

Konečné podmienky (ENG)
Súhrn (SVK)
Dokument s kľúčovými informáciami
Oznámenie počiatočnej ceny pokladového aktíva a bariéry produktu

V súvislosti s upisovacím obdobím od 29.10.2020 do 18.11.2020 týkajúcim sa Investičné certifikáty ERSTE Reverse Convertible Protect Pro Siemens 20-21, ISIN: AT0000A2KRE1 boli dňa 29.10.2020 na webovom sídle distribútora (www.slsp.sk) zverejnené Konečné podmienky a Súrhn emisie. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.