Hypotekárne záložné listy FIX2 2025

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 4.8.2015
  • Dátum splatnosti emisie: 4.8.2025
  • Výnos: 1,375 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 4.8. kalendárneho roka
  • Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  • Emisný kurz:  99,233 % Menovitej hodnoty
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
  • ISIN: SK4120010950 séria 01

 

 

V súvislosti so žiadosťou o prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX2 2025, ISIN: SK4120010950 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-10800/2014-1 z 29. októbra 2014 Základný prospekt z 21. októbra 2014; (ii) Rozhodnutím č. ODT-578/2015-1 z 26. januára 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 19. januára 2015; (iii) Rozhodnutím č. ODT-5500/2015-1 z 15. mája 2015 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu z 12. mája 2015; (iv) Rozhodnutím č. ODT-5897/2015-1 z 27. mája 2015 Dodatok č. 3 k Základnému prospektu z 21. mája 2015. Základný Prospekt, Dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.