Hypotekárne záložne listy FIX1 2029

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 19.2.2014 od 8:00 hod. do 21.2.2014 do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 21.2.2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 21.2.2029,
  • Výnos: 2,80 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 21.2. a 21.8. bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty;
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120009804 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou od 19.2.2014 od 8.00 hod. do 21.2.2014 do 12.00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2029 ISIN: SK4120009804 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument z 11.2.2014 a Opis cenných papierov z 11.2.2014 Rozhodnutím č. ODT-1646/2014-1 zo 17.2.2014 a (ii) Registračný dokument zo 7.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15.5.2013, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 21. augusta 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-9622/2013-1 z 26. augusta 2013, Opisom cenných papierov z 5. septembra 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-10200/2013-1 z 11. septembra 2013 a Opisom cenných papierov zo dňa 18. novembra 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-12957/2013-1 zo dňa 22. novembra 2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument, spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Rizikové faktory“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov.