Podriadený dlhopis EGB – AT0000A1GQR5

V súvislosti s upisovacím obdobím od 12. 10. 2015 do 28. 10. 2015, týkajúcim sa Podriadených dlhopisov Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A1GQR5 sériové číslo 1465, číslo tranže 1, boli dňa 12. októbra 2015 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky. Prospekt, vrátane jeho aktualizácií, bol schválený rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA). Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com). Súhrn Programu v slovenskom jazyku je bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Podriadených dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Podriadených dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Podriadených dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká). Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych Investorov do Podriadených dlhopisov, že Podriadené dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje.