Podriadený dlhopis EGB – AT0000A15ZJ1

V súvislosti s verejnou ponukou od 10.3.2014 do 28.3.2014 týkajúcou sa Podriadených dlhopisov Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A15ZJ1 sériové číslo 1283, číslo tranže 1 boli dňa 10. marca 2014 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky. Prospekt bol schválený rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA) dňa 8. júla 2013. Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com). Súhrn Programu v slovenskom jazyku je bezplatne 
k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., 
na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Podriadených dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Podriadených dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Podriadených dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká). Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s. upozorňujú potenciálnych Investorov do Podriadených dlhopisov, že Podriadené dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje a ich cena, resp. hodnota môže veľmi rýchlo klesnúť a Investori môžu prísť o časť svojej investície.