Dlhopisy Lucron Finance 3 2025

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: Lucron Finance 3, s.r.o.
 • Verejná ponuka: od 12.10.2022 do 11.11.2022 (možnosť predĺženia ponuky do 28.4.2023)
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
 • Dátum emisie: 14.11.2022
 • Dátum splatnosti: 14.11.2025
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Poplatky: V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom v prípade objednávok do 100 000 EUR (vrátane) účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov. V prípade objednávok nad 100 000 EUR nebudú investorom účtované žiadne poplatky.
 • Výnos: 4,25 % p. a., vyplácaný k 14. novembru príslušného roka, Act/Act ISDA (výnos po započítaní poplatku 3,89 % p. a.)
 • Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam (vymeniteľný kolaterál)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000021770

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., odboru Treasury a elektronickej služby Internetbanking (George) od 12. 10. 2022 do 11. 11. 2022 (resp. do 28. 4. 2023 alebo do vypredania emisie).

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Lucron Finance 3, s.r.o. prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt. Schválenie Prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt bol uverejnený a je prístupný v osobitnej časti webového sídla Emitenta (https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-3/). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.