Dlhopisy SLSP FIX2 2025

 • Verejná ponuka: od 22.5.2019 do 12.6.2019 do 12.00 hod.
 • Celkový objem: do 15 000 000 EUR
 • Ponuka je určená: fyzickým a právnickým osobám
 • Výška objednávky: minimálna výška objednávky bola stanovená na 3 000 EUR, maximálna výška objednávky nebola stanovená
 • Dátum emisie: 12. jún 2019
 • Dátum splatnosti: 12. december 2025
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 0,60 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 12.6. a 12.12. príslušného kalendárneho roka
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000015293.

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. a na odbore Treasury Emitenta počínajúc 22.5.2019 a končiac 12.6.2019 do 12,00 hod., resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou dlhopisov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila NBS Základný prospekt zo 25. júla 2018 (ZP), Dodatok č. 1 k ZP z 11. septembra 2018 a Dodatok č. 2 k ZP z 23. apríla 2019. ZP, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať ZP, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v ZP.