V akej lehote je poistený povinný oznámiť vznik škodovej udalosti poisťovni?

Vznik akejkoľvek škodovej udalosti je poistený povinný nahlásiť poisťovni bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku škodovej udalosti.